Zapytanie cenowe / rozeznanie rynku pn. Opracowanie/zakup aplikacji do zamawiania usług transportowych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na potrzeby projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”

Zapytanie cenowe / rozeznanie rynku pn. Opracowanie/zakup aplikacji do zamawiania usług transportowych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na potrzeby projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”

Znak sprawy: GOPS-4220-4/21

UWAGA!

W związku z dodaniem Wyjaśnień z dnia 7 czerwca 2021 roku, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w zapytaniu Opracowanie/zakup aplikacji do zamawiania usług transportowych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na potrzeby projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice” do dnia 11 czerwca 2021 r. do godziny 14:00.

Wyjaśnienia i pismo odnośnie zmiany terminu poniżej.

Wyjaśnienia z dnia 07-06-2021-BES.pdf

Przedłużenie terminu na składanie ofert-BES.pdf

 

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

prowadzonym w trybie rozeznania rynku

 

Zamawiający:

Gmina Iwanowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Adres: ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Numer telefonu: (012) 388-40-03, numer faksu: (012) 388-40-30

Adres e-mail: sekretariat@iwanowice.pl, strona internetowa: www.gops.iwanowice.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek-czwartek 08:00–16:00, piątek 8.00-15:00.

 

Tryb i podstawa postępowania

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn. Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice, w ramach Osi Priorytetowej II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zamówienie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku. Podstawy postępowania określają aktualne na dzień wszczęcia postępowania Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Złożenie oferty przez zaproszonego do jej złożenia potencjalnego Wykonawcę nie jest jednoznaczne
z jej zaakceptowaniem przez Zamawiającego i nie stanowi automatycznie podstawy do ewentualnego zawarcia umowy.

 

Nazwa zamówienia:

Opracowanie/zakup aplikacji do zamawiania usług transportowych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na potrzeby projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”

 

Szczegółowe informacje na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

https://bip.malopolska.pl/gopswiwanowicach,a,1941323,zapytanie-cenowe-rozeznanie-rynku-opracowaniezakup-aplikacji-do-zamawiania-uslug-transportowych-dla-.html

oraz w załączonych dokumentach:

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku-BES.pdf

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.odt

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie.odt

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy.odt

Wyjasnienia Nr 1 do zapytania GOPS-4220-4/21 z dnia 28-05-2021-BES.pdf

Wyjasnienia  do zapytania GOPS-4220-4/21 z dnia 07-06-2021-BES.pdf

Przedłużenie terminu składania ofert -BES.pdf

 

Poprzedni Dodatkowy nabór do projektu “Twój wybór – lepsza przyszłość”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.