Stypendia

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Istnieją dwa rodzaje pomocy o które może ubiegać się uczeń:
1) Stypendium szkolne
2) Zasiłek szkolny

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przydzielanym na dany rok szkolny na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Zasiłek szkolny jest to pomoc o charakterze jednorazowym, przyznawanym w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego które warunkuje przyznanie pomocy.

Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym przyznaje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej – w zależności czy uczeń spełnia kryteria lub też nie, wydaje się odpowiednio decyzję przyznającą lub odmowną.

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium?

Pomoc materialna dla uczniów (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 1. Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
  • słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich,
  • słuchaczom publicznych i niepublicznych nauczycielskich kolegiów języków obcych
  • słuchaczy publicznych kolegiów pracowników służb społecznych
 2. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieciom i młodzieży (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych),
  • dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe z zastrzeżeniem ust. 12.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż:
– 600,00 zł (wartość obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.),

Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?

W pierwszym kroku należy wypełnić wniosek, który można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach, lub na stronie internetowej (dostępny poniżej w załączniku)

W drugim kroku należy dołączyć stosowne załączniki ( zaświadczenia oraz oświadczenia) – opis w następnym punkcie tzn. “Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?”

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z załącznikami składa się na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Iwanowice

Termin składania wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie w/w terminu.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z uczniem, z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania

Wysokość dochodów o których mowa ustala się w oparciu o następujące dokumenty:

 1. oświadczenie lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (np. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek okresowy, celowy i inne) otrzymanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 2. zaświadczenia lub oświadczenia o zarobkach netto
 3. zaświadczenia lub oświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy, a w przypadku nie posiadania gruntów przekraczających 1ha przeliczeniowy stosownego oświadczenia.
 4. odcinków renty, emerytury lub wyciąg z r-ku potwierdzający otrzymanie świadczenia, ewentualnie decyzja przyznająca świadczenie z ZUS lub KRUS
 5. dowodów otrzymywania lub opłacania alimentów
 6. zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej;
 7. oświadczenia o dochodach osiąganych w ramach pracy dorywczej,
 8. zaświadczenia lub decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy albo oświadczenia o nabyciu prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.
 9. Innych żądanych przez organ dokumentów bądź oświadczeń dotyczących osiąganych dochodów z wyżej niewymienionych źródeł.

Szczegółowa informację jakie zaświadczenia lub oświadczenia należy dołączyć do wniosku można uzyskać w GOPS Iwanowice,

I piętro – Dział świadczeń rodzinnych i wychowawczych (pok. nr 19),

Wydatki kwalifikowane

Wykaz wydatków kwalifikowanych do refundacji w ramach stypendium szkolnego

 1. podręczniki, zeszyty
 2. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne
 3. tornister (plecak szkolny)
 4. obuwie sportowe, strój sportowy (np. dres, podkoszulek itp.)
 5. przybory do nauki zawodu
 6. piórnik, artykuły szkolne (np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, linijki, plastelina, modelina itd.)
 7. okulary korekcyjne (do wysokości 150zł)
 8. tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne.
 9. komputer, sprzęt peryferyjny do komputera ( drukarka, skaner, tablet itd.).
 10. biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko.
 11. strój galowy wymagany przez szkołę.
 12. sprzęt muzyczny (w przypadku korzystania z zajęć muzycznych).
 13. sprzęt sportowy (w przypadku korzystania z zajęć sportowych np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower, kimono, itp.)
 14. basen (opłata za lekcje pływania,strój kąpielowy, klapki, itd.)
 15. uczestnictwo w organizowanych przez szkołę: wycieczkach , wyjazdach na zieloną szkołę itp.
 16. uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, realizowanych poza szkołą (np. kursy językowe, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań).
 17. inne wydatki, których poniesienie organ prowadzący postępowanie uzna za celowe w procesie edukacji ucznia.

Do pobrania

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.