Korpus Wsparcia Seniorów 2024

ProgramKorpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Nazwa zadania:

  • wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich. (Moduł I)
  • wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość. (Moduł II).

Gmina Iwanowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w roku 2024 zgodnie z umową Nr 377/OPS/2024. w ramach działania: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, otrzymał w ramach dofinansowania od Wojewody Małopolskiego w formie dotacji celowej środki finansowe łącznie w wysokości 48 387,00 zł, w tym kwotę:

  1. 25 440,00 zł – na dofinansowanie zadania własnego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług sąsiedzkich – Moduł I;
  2. 22 947,00 zł – na dofinansowanie zadania własnego polegającego na podejmowaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizację programów osłonowych – Moduł II .

Środki finansowe przekazywane przez Wojewodę Małopolskiego mieszczą się w ramach działu 852, rozdziału 85228 (Moduł I) oraz działu 852, rozdziału 85295 (Moduł II).

Całkowity koszt realizowanego zadania wynosi 60 483,75 zł.


Moduł IModuł IIRazem
Kwota dofinansowania25.440,00 zł22.947,00 zł48.387,00 zł
Kwota wkładu własnego6.360,00 zł5.736,75 zł12.096,75 zł
Całkowita wartość zadania31.800,00 zł28.683,75 zł60.483,75 zł

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024

Celem dotacji jest zapewnienie wsparcia w usłudze wsparcia seniorów w wieku 60 lat i więcej w formie:

  • usług sąsiedzkich,
  • dostęp do tzw. „opieki na odległość”,

tym samym poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Grupa docelowa: Seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem:

Moduł I: Uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Działania:

– rozeznanie potrzeb seniorów z terenu Gminy Iwanowice w zakresie wdrożenia usług sąsiedzkich

– organizacja i koordynacja usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich na terenie Gminy Iwanowice

Moduł II: Realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Działania:

– rozeznanie potrzeb seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. opaskę bezpieczeństwa

– zakup opaski bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi

– wdrożenie usługi w środowisku

– koordynacja i realizacja przez GOPS programu na terenie Gminy Iwanowice

Szczegółowe informacje pod numerem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel.: 12 388 40 03 wew. 28.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.