Programu asystent rodziny na rok 2023

2023r.

Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”

Gmina Iwanowice w ramach zadania własnego otrzymuje wsparcie w formie środków finansowych z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny w 2023r.” zgodnie z Umową Nr 45/AR/FP/2023 z dnia 21.12.2023r.

Celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet i rodzin „Za życiem”.

W ramach programu zostaną dofinansowane:

  1. Do 80% kosztów dodatku do wynagrodzenia przyznanego asystentowi rodziny w wysokości do 2000 zł, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia programu, tj. 22 listopada 2023 roku proporcjonalnie do wymiaru etatu,
  2. Do 80% kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad – grudzień 2023r. na zatrudnienie asystentów rodziny poniesione od 1 listopada 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

Środki finansowe przekazywane są przez Wojewodę Małopolskiego w ramach działu 855, rozdziału 85504.

Okres realizacji zadania: 22.11.2023r. do 31.12.2023r.

Całkowity koszt realizowanego zadania wynosi 11 899,65 zł.

Z czego przewidywane środki własne na realizację zadania – to 2 379,93 zł, oraz wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Pracy wynosi 9 519,72 zł, z tego:

  1. 2 000,00 zł na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”, tj. 22 listopada 2023 roku,
  2. 7 519,72 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023r..

Programu asystent rodziny na rok 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),  art 109h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690) ogłasza „Program asystent rodziny na rok 2022”, zwany dalej „Programem”, dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje program “Asystent rodziny na rok 2022”, z którego otrzymał dofinansowanie przyznane w formie dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 2730 zł brutto. Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia Programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Uwzględniając powyższe, a także rolę jaką pełnią asystenci rodziny w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza Program na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny poprzez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2730 zł brutto.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na 2022 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Zadania asystenta rodziny określają przepisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.

Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może  skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Ogłoszenie Programu asystent rodziny na rok 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), przy uwzględnieniu zasad określonych wustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz z 2021 r. poz. 1236, 1535 i 1773) ogłasza „Program asystent rodziny na rok 2021”, zwany dalej „Programem”, dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje program “Asystent rodziny na rok 2021”, z którego otrzymał dofinansowanie przyznane w formie dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 2 000 zł brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Uwzględniając powyższe, a także rolę jaką pełnią asystenci rodziny w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza Program na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny poprzez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2 000 zł brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na 2021 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Łącznie na Program zaplanowano środki w wysokości nieprzekraczającej 8 mln zł.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo dokonania zmian w  odniesieniu do wysokości kwoty zaplanowanej na Program. Środki pozyskane z Funduszu Pracy mogą być przeznaczone jedynie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny, stanowiąc dochód gminy, w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672).  

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Zadania asystenta rodziny określają przepisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.

Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może  skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.