Dodatkowy nabór do projektu “Twój wybór – lepsza przyszłość”

Dodatkowy nabór do projektu “Twój wybór – lepsza przyszłość”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza dodatkowy nabór do projektu

“TWÓJ WYBÓR-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej 9.1 Aktywna integracja 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, finansowanego z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości płci.

2. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może zostać osoba spełniająca warunki opisane w §4 Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Twój wybór – lepsza przyszłość” RPMP.09.01.01-12-0099/20.

2. Czas trwania naboru dodatkowego: 7 dni tj. od 20.05.2021 r. do 26.05.2021 r, zgodnie
z §5 pkt 2 Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Twój wybór – lepsza przyszłość” RPMP.09.01.01-12-0099/20.

3. Kolejne etapy rekrutacji wymienione są w §5 pkt 4 Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Twój wybór – lepsza przyszłość” RPMP.09.01.01-12-0099/20.

4. Kandydaci/Kandydatki składają formularz rekrutacyjny za pośrednictwem pracownika socjalnego zatrudnionego w GOPS. Składanie formularza jest także możliwe samodzielnie:

a. osobiście w Biurze Projektu w GOPS IWANOWICE:

– poniedziałek od 8.00 do 17.00,

– wtorek-czwartek od 8.00 do 16.00,

– piątek od 8.00 do 15.00;

b. pocztą tradycyjną na adres: GOPS Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice;

c. e-mailowo – Kandydat/ka przesyła wypełniony formularz na wskazany adres gops@iwanowice.pl Następnie w terminie wskazanym przez pracownika socjalnego należy zgłosić się osobiście do Biura Projektu celem złożenia podpisów i dostarczenia wymaganych załączników;

d. w razie konieczności (np. osoby niepełnosprawne) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pracownik socjalny może odebrać formularz również w miejscu zamieszkania kandydata oraz spotkać się z osobą potencjalnie zainteresowaną (w tym z jej opiekunem) i wyjaśnić specyfikę projektu.

5. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu opatrzone miejscowością, datą i czytelnym podpisem kandydata.

6. W przypadku konieczności uzupełnienia Formularza rekrutacyjnego kandydata lub braku dokumentów poświadczających przynależność do kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym kandydat zobowiązany jest uzupełnić braki w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia.

7. Podczas rekrutacji obowiązuje system punktowy. Punkty przyznawane są zgodnie z §5 pkt 9 Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Twój wybór – lepsza przyszłość” RPMP.09.01.01-12-0099/20.

8. W przypadku spełnienia kilku kryteriów premiujących punkty będą sumowane.

9. Osoby przyjęte do projektu zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo lub telefonicznie, zostanie im też ustalone pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym w celu opracowania indywidualnej Ścieżki Rozwoju.

10. Lista Uczestników/czek projektu wraz z dokumentacja rekrutacyjną będzie dostępna w Biurze Projektu GOPS Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice.

11. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana, nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie, może zostać skreślona z listy Uczestników/czek. Na powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie osoba z listy rezerwowej (pierwsza w kolejności z najwyższą liczbą punktów).

12. Dokumenty złożone w trakcie rekrutacji przez Kandydatów/ki nie podlegają zwrotowi.

Regulamin i załączniki dostępne na stronie: https://gops.iwanowice.pl/menu/365/projekt-gops-pn-twoj-wybor-lepsza-przyszlosc-1

oraz poniżej:

FORMULARZ rekrutacyjny.odt

Załącznik 1 – Deklaracja.odt

Załącznik 2 – Oświadczenie uczestnika projektu.odt

Załącznik 3 – Oświadczenie – przetwarzanie wizerunku.odt

REGULAMIN projektu pn. Twój wybór – lepsza przyszłość.pdf

Poprzedni Małopolscy terytorialsi wspierają seniorów i kombatantów w procesie szczepień

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.