Zostań rodziną wspierającą!

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą wspierać i pomagać rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w oparciu o art. 29 ust.1, 2 art. 30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne np. mogą dotyczyć wskazówek sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomoc uzależniona jest od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywana jest umowa, na podstawie, której rodzina wspierająca uprawniona jest do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę na piśmie z umotywowaną chęcią pełnienia w/w funkcji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

  • – ma stałe źródło dochodu,
  • – nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
  • – nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych,
  • – uzyska pozytywną opinię kierownika ośrodka pomocy społecznej,
  • – nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej,
  • – wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego,
  • – nie ma problemów z uzależnieniami.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.