Przeciwdziałanie uzależnieniom

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom i  rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia.

Do zadań Komisji należy:

    Inicjowanie działań w celu:

 • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych,
 • zapewnienia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
 • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień od alkoholu narkotyków,
 • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • podejmowania interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego,
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w tym:
 • przyjmowanie i rozpatrywanie otrzymanych wniosków i zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od alkoholu,
 • kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych,
 • złożenie do właściwego sądu rejonowego wniosku o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 • Prowadzenie bazy informacyjnej dotyczącej  możliwości  form leczenia oraz placówek leczniczych i terapeutycznych ,
 • Udzielanie informacji  dotyczących postępowania w sprawach podjęcia leczenia odwykowego, formach leczenia oraz placówkach leczniczych i terapeutycznych oraz motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i współ uzależnionych,
 • Współpraca z policją, pomocą  społeczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz szkołami w celu gromadzenia niezbędnych informacji, a także zwiększenia skuteczności wspólnych przedsięwzięć,
 • Wydawanie opinii w drodze postanowienia dotyczących zgodności usytuowania i limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Iwanowice,
 • Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z przepisami prawa,
 • Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Realizacja procedury “Niebieskie Karty”,

Skład Komisji został określony Zarządzeniem Nr O.6.2020 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 10 stycznia 2020 roku . Do pracy w Komisji zostali powołani:

Dorota Bartuś – przewodnicząca GKRPA
Marta Małek- zastępca przewodniczącego
Elżbieta Sarna- członek GKRPA
Dorota Warchala – członek GKRPA
Agata Twardowska – członek GKRPA
Grzegorz Adamczyk – członek GKRPA

W ramach GKRPA działa Punkt terapeutyczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Punkt czynny jest w 1 i 3 czwartek miesiąca w godzinach 13.00-16.00 w siedzibie NZOZ „Eskulap” w Iwanowicach. Dyżur pełni specjalista psychiatrii –  dr Artur Januś.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.