Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Iwanowicach

Siła współpracy w budowaniu społeczności

Odtwórz wideo

Kim jesteśmy

Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jesteśmy instytucją publiczną, która oferuje szeroki zakres usług i wsparcia społecznego. Naszym głównym celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Działamy w obszarze świadczenia pomocy materialnej, wsparcia psychologicznego, poradnictwa i rekomendacji, a także promowania aktywności społecznej. Jesteśmy tu, aby wspierać i pomagać naszym mieszkańcom w poprawie ich jakości życia.

– Beata Rokita, Kierownik GOPS w Iwanowicach

Nasze działania

Wydatkowanych środków
0
Przeznaczonych z budżetu Gminy
0
Rodzin objętych wsparciem
1

Świadczenia Pomoc Społeczna

Giełda Potrzeb

Przestrzeń do wymiany informacji o potrzebach naszych mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji.

Pomoc Społeczna

Instytucja polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Współpraca celem udzielenia pomocy osobom i rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia.

Wspieranie rodziny

Pomoc w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych.

Jadłodzielnia

Nie wyrzucaj. Podziel się. Przynieś żywność, którą chcesz przekazać potrzebującym lub skorzystaj z pomocy.

Posiłek w szkole i domu

Pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku.

Świadczenia pieniężne

Świadczenia finansowe przyznawane na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Ogłoszenia

Ogłoszenia o różnych konkursach i przetargach.

Karta Dużej Rodziny

System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

Przeciwdziałanie przemocy

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Świadczenia niepieniężne

Wykaz wszystkich świadczeń niefinansowych udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Świadczenia Rodzinne

Becik

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana rodzicom uczniów w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikająca z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie przysługujące osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, które z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego

Czyste Powietrze

Pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

Refundacja Podatku VAT

Świadczenie udzielane na podstawie kryterium dochodowego w formie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Za życiem

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów).

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek mający na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka przysługujący opiekunowi lub osobie uczącej się, zależny od dochodu na członka rodziny.

Door to Door
w gminie Iwanowice

Projekt skierowany do pełnoletnich mieszkańców Gminy Iwanowice, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub tych, którzy takiego orzeczenia nie mają, ale z powodu ograniczonej sprawności lub wieku mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, do osób zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, oraz tych którzy z powodu ograniczonej mobilności nie mają możliwości rozwoju zawodowego i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Potrzebujesz
pomocy?

Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej

Potrzebujesz transportu?

Projekt skierowany do pełnoletnich mieszkańców Gminy Iwanowice, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

Skorzystaj
z jadłodzielni

Żywność dla potrzebujących udzielona przez darczyńców.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.