Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach

ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie
12 388 40 03
/GOPS_iwanowice/skrytka

Godziny Urzędowania

Poniedzialek: 8:00  – 17:00
Wtorek – Czwartek: 8:00  – 16:00
Piątek: 8:00  – 15:00 

Bank Spółdzielczy Słomniki o/Iwanowice
51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Skargi i wnioski

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 – 17.15

 1. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody.
 2. Każda skarga skierowana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres.
  UWAGA !  W przypadku braku tych danych skarga lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania.
 3. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu, w tym także zgłoszone ustnie do protokołu, wniesione pocztą elektroniczną lub faxem, przed podjęciem ich załatwienia, wpisywane są do Rejestru Skarg i Wniosków.
 4. W przypadku, gdy do rozpatrzenia skargi lub wniosku właściwy jest inny organ lub inna jednostka organizacyjna, Kierownik GOPS w Iwanowicach przekazuje ją właściwemu organowi lub jednostce albo wskazuje zainteresowanemu właściwy organ (jednostkę).

Skargę lub wniosek można złożyć:

 1. Przesyłając korespondencję na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach
  ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice.
 2. Złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka
  ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice
 3. Złożyć ustnie w siedzibie Ośrodka
 4. Wysłać drogą elektroniczną na adres: gops@iwanowice.pl
 5. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach na platformie ePUAP

Wniesienie skargi lub wniosku oraz ich rozpatrzenie nie podlega żadnej opłacie.

Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

 

Jeżeli organ, który  otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie przewidziano w tym postępowaniu żadnych środków odwoławczych.

Niemniej jednak skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponownie złożyć skargę, w przypadku wskazania nowych nie podnoszonych wcześniej okoliczności, do organu, który skargę rozpatrywał.

Natomiast wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu i terminu załatwienia wniosku, przysługuje prawo do wniesienia skargi.

Ponadto Strona niezadowolona z załatwienia skargi lub wniosku może wnieść skargę do organu wyższego stopnia lub sprawującego bezpośredni nadzór na organem, który rozpatrywał skargę lub wniosek. Spowoduje to wszczęcie odrębnego postępowania skargowego.

Kontakt telefoniczny i mailowy

Jeśli masz wątpliwości lub pytania skontaktuj się z nami pod wybranym numerem telefonu lub poprzez e-mail.

Dział pomocy społecznej

Dział świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Dane do faktury

Nabywca:
Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie
NIP 682-16-34-453

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach
ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Numer rachunku GOPS

Bank Spółdzielczy Słomniki o/Iwanowice
51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.