Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku.

Gmina Iwanowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, który został ustanowiony Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. r. (M. P. z 2023 r. poz. 881). Program dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Gmina Iwanowice w ramach zadania własnego otrzymała dofinansowanie związane z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z Umową Nr 45/OPS/D/2024 z dnia 29.01.2024 r.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 200% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

  • dla osoby w rodzinie – 1 200,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1 552,00 zł

Zadanie realizowane w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Środki finansowe przekazywane są przez Wojewodę Małopolskiego w ramach działu 852, rozdziału 85230.

Całkowity koszt realizowanego zadania wynosi 20 052,50 zł.

Z czego przewidywane środki własne na realizację zadania – to 4 010,50 zł, oraz wysokość dofinansowania z dotacji celowej wynosi 16 042,00 zł.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.