Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej www.gops.iwanowice.pl

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www.gops.iwanowice.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.gops.iwanowice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach ul. Ojcowska 11 32-095 Iwanowice Tel: 12 388 40 03; 12 388 41 22

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Strona http://www.gops.iwanowice.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Menu dostępności można wywołać korzystając ze skrótu klawiaturowego alt+9. W omawianym menu znajduje się kilka wstępnie zdefiniowanych trybów dostępności:
 1. Tryb dla epileptyków – redukujący kolor i eliminujący migotanie. Tryb ten umożliwia osobom z padaczką na bezpieczne korzystanie z serwisu, eliminując ryzyko napadów drgawkowych wynikających z intensywnie świecących lub migających animacji oraz ryzykownych kombinacji kolorów.
 2. Tryb dla niedowidzących – poprawiający efekty wizualne witryny. Ten tryb dostosowuje stronę internetową dla wygody użytkowników z wadami wzroku, takimi jak pogorszenie wzroku, widzenie tunelowe, zaćma, jaskra i inne.
 3. Tryb niepełnosprawności poznawczej – pomagający skupić się na konkretnej treści. Ten tryb włącza różne, pomocnicze opcje, aby pomóc użytkownikom z zaburzeniami poznawczymi łatwiej skoncentrować się na podstawowych elementach witryny. Tryb przydatny dla osób po udarze mózgu lub z takim zaburzeniami jak: dysleksja, autyzm i inne.
 4. Tryb dla osób z ADHD – zmniejszający rozproszenie uwagi i poprawiający koncentrację. Ten tryb pomaga użytkownikom z ADHD i zaburzeniami neurorozwojowymi łatwiej czytać, przeglądać i skupiać się na głównych elementach strony internetowej, jednocześnie znacznie zmniejszając rozproszenie.
 5. Tryb dla niewidomych – pozwalający na korzystanie z witryny wraz z czytnikami ekranowymi. W tym trybie witryna jest zgodna z czytnikami ekranu, takimi jak JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack. Czytnik ekranu to oprogramowanie dla niewidomych użytkowników, które jest instalowane na komputerze i smartfonie, z którym strony internetowe muszą być zgodne.
Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:
 • zmiana kontrastu (ciemny kontrast, jasny kontrast, kolor monochromatyczny, wysoki kontrast, wysokie nasycenie, niska saturacja)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość dostosowania koloru tekstu
 • możliwość dostosowania koloru nagłówków
 • możliwość dostosowania koloru tła tekstu
 • konwersja zaznaczonego tekstu na mowę
 • nawigator łączy (mapa strony)
 • klawiatura ekranowa
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • możliwość zmiany czcionki na przyjazną dla dyslektyków
 • możliwość zatrzymywania animacji
 • możliwość wyrównania tekstu do środka/prawej/lewej strony
 • zmiana rozmiaru i koloru kursora
 • nakładka do czytania
 • pozioma linia do czytania (przewodnik do czytania)
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Pieronek, gops@iwanowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 388 40 03 (wew. 22 bądź 33) . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Lokalizacja

Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości, w otoczeniu innych instytucji tj. Szkoła Podstawowa, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, budynek Poczty. Do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (najbliższy przystanek – Iwanowice Dworskie pętla).

Parking

• Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą. • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 5 metrów. • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku oraz przestrzeń za wejściem

• Wejście znajduje się na poziomie ulicy. • Na drzwiach znajduje się oznaczenie dla osób z niepełnosprawnościami – piktogram oraz dzwonek przywołujący pracownika obsługi. Oznaczenie widoczne jest z parkingu przed budynkiem Urzędu. • Po lewej stronie od wejścia do budynku Urzędu znajduje się tablica informacyjna o rozmieszczeniu pomieszczeń. Tablica jest wykonana w kontrastowych kolorach oraz oznaczona dużą czcionką. • Po prawej stronie od wejścia znajduje się pokój numer 17 w którym istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. • Szerokość drzwi gmachu pozwala na przejazd wózka. Pokój obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną dla niedosłyszących, a blat stanowiska o szerokości 90 cm znajduje się na wysokości 80 cm. W przestrzeni obsługi klienta jest zapewniona przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku. Źródło światła w danym pomieszczeniu nie znajduje się za osobą obsługującą.

Dodatkowe informacje:

• Na wszystkie kondygnacje budynku możesz dostać się za pomocą schodów. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru. • Urząd wyposażony jest w krzesło do bezpiecznej ewakuacji. • Osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze mogą sygnalizować potrzebę załatwienia sprawy w Urzędzie przy użyciu domofonów oraz dzwonka, znajdujących się przed wejściem głównym budynku A oraz wejściem do budynku B. • Ze względu na brak windy w budynku, obsługa klienta jest tak zorganizowana, że sprawy mogą zostać załatwione w pokoju numer 17. • Po użyciu dzwonka pracownik sekretariatu/dziennika podawczego zobowiązany jest wezwać wskazanego urzędnika w celu załatwienia sprawy. Istnieje również możliwość bezpośredniego telefonicznego zgłoszenia się do pracownika referatu właściwego dla danej sprawy. • Większość pomieszczeń najczęstszej obsługi interesantów w budynku Urzędu wyposażonych jest w pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących. • W budynku na tabliczkach przy drzwiach prowadzących do pomieszczeń znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a. Wprowadzono oznakowanie w sposób kontrastowy stopni na schodach w siedzibie ośrodka. Oznaczono drzwi wejściowe do siedziby ośrodka oraz oznaczono szklane szyby w holu siedziby ośrodka naklejkami ostrzegającymi przed przeźroczystymi elementami. • Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego:

1) poprzez wypełnienie wniosku i przesłanie go do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach pocztą, mailem, faksem lub poprzez EPUAP;

2) poprzez przesłanie pocztą, mailem, faksem lub poprzez EPUAP innego formularza, o ile zawiera wszystkie danej i informacje niezbędne do realizacji świadczenia:

– termin udzielenia świadczenia;

– informacja dotycząca wybranej metody komunikowania się;

– określenie rodzaju sprawy;

– dane wnioskodawcy i ewentualnie osoby przybranej;

3) telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem 12 388 40 03

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowych i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2023 poz.20) osobom doświadczającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach zapewnia prawo do:

 • załatwienia sprawy przy wsparciu “osoby przebranej” Zgodnie z ustawą osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw w GOPS. GOPS nie wymaga od osoby przybranej dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
 • nieograniczonego kontaktu z GOPS za pośrednictwem wszelkich środków wspierających komunikowanie się TJ.

korzystanie z poczty elektronicznej – gops@iwanowice.pl

korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej: GOPS_iwanowice kontakt telefoniczny – 12 388 40 03; 12 388 41 22 przesyłanie faksów – 12 388 40 03 (wew.23) kontakt korespondencyjny – adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Łazienka

• W budynku znajduje się jedna toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w sali obrad Urzędu (pokój numer 15) po prawej stronie od wejścia. Sala obrad Urzędu znajduje się pomiędzy wejściem do budynku A oraz wejściem do budynku B. Drzwi wejściowe znajdują się na poziomie chodnika. • Aby skorzystać z toalety, konieczne jest otwarcie drzwi do sali obrad. Musisz poinformować pracownika obsługi znajdującego się na dzienniku podawczym/w sekretariacie. • Na ścianach są zamontowane poręcze.

Raport o stanie dostępności

Raport znajduje się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, dostępny pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,m,352978,raport-dostepnosci.html

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.