Dofinansowanie na utrzymanie Dziennego Domu “Senior+”

Dofinansowanie na utrzymanie Dziennego Domu “Senior+”

Informujemy, że Gmina Iwanowice bierze udział w programie wieloletnim “Senior+” na lata 2021-2025 / moduł II / edycja 2024.

Dzięki temu programowi powstał Dzienny Dom „Senior+” pod adresem: Grzegorzowice Wielkie 31, 32-095 Iwanowice.

Celem programu jest dofinansowanie zadania własnego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w Programie Wieloletnim “Senior+” na lata 2021-2025. Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w wieku 60+ w sposób trwały i ciągły, poprzez zapewnienie opieki oraz organizowanie wsparcia, co przyczyni się do poprawy jakości życia osób starszych.

Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” zostało powierzone Stowarzyszeniu Życzliwa Dłoń; organizacji pozarządowej na podstawie umowy o realizacją zadania publicznego O KTÓREJ MOWA W ART. 16 UST. 1* / 6* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 688, Z PÓŹN. ZM.)

Zadanie realizowane jest w Grzegorzowicach Wielkich 31 na piętrze budynku, który przeszedł gruntowny remont i został dostosowany tak, aby spełniał wymogi lokalowe i dostępności dla osób niepełnosprawnych. Seniorzy korzystają z dobrze wyposażonej bazy lokalowej oraz atrakcyjnej zewnętrzna infrastruktury zewnętrznej (siłownia zewnętrznej, latany, boiska). W Dziennym Domu „Senior+” została zatrudniona wykwalifikowana kadra, która zapewnia seniorom opiekę, realizuje zajęcia i czuwa nad właściwą realizacją zadania (Opiekunowie, pielęgniarka, fizjoterapeutka, pedagog, kierownik)

Dzienny Dom „Senior+” zapewnia opiekę w godzinach 8:00-16:00 w tym czasie realizowane są:

Usługi socjalne w tym gorący posiłek – Udzielana jest pomoc w czynnościach dnia codziennego, oraz gorący posiłek w postaci dwudaniowego obiadu, realizowane są też inne usługi wspomagające, dostosowane do potrzeb seniorów.

Zajęcia z zakresu aktywności ruchowej lub sportowo – rekreacyjne oraz kinezyterapia – Zajęcia ta mają na celu spowolnienie procesu starzenia się, podnoszenie sprawności fizycznej bądź utrzymanie sprawności fizycznej na poziomie pozwalającym na pozostanie samodzielnym podczas wykonywania czynności w życiu codziennym.

Zajęcia o charakterze terapii zajęciowej – Pozwalają na rozwój, zwiększenie samodzielności w czynnościach wykonywanych w życiu codziennym – samodzielnym myciu i ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków. Zajęcia umożliwiają odkrywanie umiejętności i predyspozycji do pracy i tworzenia, pozwalają na wykonywanie pracy i zajęć twórczych, które zmniejszają stres i napięcie nerwowe. Aktywności takie poprawiają samopoczucie oraz zdolności interpersonalne, czyli umiejętność porozumiewania się z innymi ludźmi, nawiązywanie rozmów, współpracy i przyjaźni.

Zajęcia edukacyjne i kulturalno – oświatowe – Zajęcia rozwijające intelektualnie sprawią, że poprawia się kondycja umysłowa osób starszych. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, wyjazdy, a także udział w różnego typu warsztatach zachęca i dodaje odwagi. Dzięki zajęciom seniorzy przestają być grupą bierną, a zaczynają coraz bardziej wyrażać i otwarcie formułować swoje potrzeby.

Zajęcia aktywizujące społecznie – Zajęcia takie sprawiają, że wiele starszych osób odzyskuje pewność siebie i staje się bardziej samodzielna. Udaje się im uniknąć poczucia wykluczenia społecznego, co powoduje szeroko rozumianą aktywność społeczną.

Kryteria uczestnictwa – osoby w wieku 60+ nieaktywne zawodowo z Gminy Iwanowice.

Szczegółowe informacje:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach tel: 506 971 993

oraz Dzienny Dom „Senior+”tel:782 602 694

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.