Refundacja VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach informuje, iż dnia 21 grudnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa wprowadza m.in. nowe świadczenie w formie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Refundacja będzie przyznawana w kwocie odpowiadającej wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Refundację otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu, w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przyznanie refundacji podatku VAT jest ograniczone kryterium dochodowym i przewidziane jest dla:

  1. osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł,
  2. osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski można składać:

– za pomocą platformy EPUAP, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku należy załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,

– tradycyjnie w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2024 r., lub po tym terminie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych,
Do wniosku należy załączyć

– fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku

– dowód uiszczenia zapłaty za ww. fakturę.

Więcej informacji na temat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach pod numerem telefonu: (12) 388 40 03 w. 35

Do pobrania

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.