Door to Door w gminie Iwanowice

Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych    

O projekcie

Gmina Iwanowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje projekt pod nazwą „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Iwanowice,
którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub tych, którzy takiego orzeczenia
nie mają, ale z powodu ograniczonej sprawności lub wieku
mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się,
do osób zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, oraz tych którzy z powodu ograniczonej mobilności nie mają możliwości rozwoju zawodowego i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Osoby mające kłopoty z samodzielnym poruszaniem się, będą mogły korzystać z usługi wraz z opiekunem, asystentem osoby niepełnosprawnej lub psem asystującym. Dodatkowo, osobom, które będą potrzebować wsparcia w poruszaniu się podczas świadczonej usługi, pomocy może udzielać osoba zatrudniona na stanowisku pomoc administracyjna/asystent.

Cel projektu

Zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej użytkowników/użytkowniczek usługi transportowej
door-to-door z terenu Gminy Iwanowice poprzez zapewnienie dostępności do:

  • usług w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej,
  • usług publicznych: opiekuńczych, edukacyjnych, zdrowotnych oraz umożliwiających korzystanie z dóbr kultury.

Usługa uruchomiona jest od maja 2021 roku i w okresie trwania projektu dla uprawnionych osób będzie świadczona nieodpłatnie.

Usługa realizowana będzie na terenie Gminy Iwanowice.
W uzasadnionych przypadkach poza terenem gminy, jeżeli wyjazd będzie związany z aktywizacją społeczno – zawodową.

Realizacja projektu obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Zgodnie z deklaracją we wniosku grantowym, usługa transportowa door-to-door realizowana będzie również w okresie trwałości projektu, tj. co najmniej do 31.08.2025 r.

Jak zamówić usługę?

  • telefonicznie pod numerem telefonu 123884003 w. 35, 506 971 993 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS w Iwanowicach
  • poprzez SMS na numer telefonu 506 971 993 przez całą dobę,
  • e-mail: gops@iwanowice.pl lub sekretariat@iwanowice.pl
  • za pośrednictwem formularza wydrukowanego ze strony www.iwanowice.pl, www.gops.iwanowice.pl złożonego na dziennik podawczy Urzędu Gminy,
  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach
  • poprzez aplikację internetową https://transport.iwanowice.pl.

Więcej informacji można uzyskać u pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach pod numerem telefonu 12 388 40 03 w. 35

Szczegółowe informacje związane z realizacją usługi zawarte są w Regulaminie świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Iwanowice w ramach realizacj projektu “Usług indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice” oraz w Koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Iwanowice. Dokumenty do pobrania poniżej lub dostępne do wglądu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach.

Koncepcja projektu

Koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Iwanowice

Projekt grantowy Gminy Iwanowice finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełosprawnych w ramach projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowanego z Funduszy Europejskich  Oś Priorytetoa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Budżet projektu grantowego: 333 850,00 PLN

w tym dofinansowanie z UE: 281 368,78 PLN

 

Dokumenty do pobrania

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.