Nabor

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IWANOWICACH OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU “TWÓJ WYBÓR-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej 9.1 Aktywna integracja 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, finansowanego z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości płci.

2. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może zostać osoba spełniająca warunki opisane w §4 Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Twój wybór – lepsza przyszłość” RPMP.09.01.01-12-0099/20.

3. Czas trwania naboru: 14 dni tj. od 28.12.2021 r. do 10.01.2022 r, zgodnie z §5 pkt 2 Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Twój wybór – lepsza przyszłość” RPMP.09.01.01-12-0099/20.

4. Kolejne etapy rekrutacji wymienione są w §5 pkt 4 Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Twój wybór – lepsza przyszłość” RPMP.09.01.01-12-0099/20.

5. Kandydaci/Kandydatki składają formularz rekrutacyjny za pośrednictwem pracownika socjalnego zatrudnionego w GOPS. Składanie formularza jest także możliwe samodzielnie:

a. osobiście w Biurze Projektu w GOPS IWANOWICE:

– poniedziałek od 8.00 do 17.00,

– wtorek-czwartek od 8.00 do 16.00,

– piątek od 8.00 do 15.00;

b. pocztą tradycyjną na adres: GOPS Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice;

c. e-mailowo – Kandydat/ka przesyła wypełniony formularz na wskazany adres gops@iwanowice.pl Następnie
w terminie wskazanym przez pracownika socjalnego należy zgłosić się osobiście do Biura Projektu celem złożenia podpisów i dostarczenia wymaganych załączników;

d. w razie konieczności (np. osoby niepełnosprawne) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pracownik socjalny może odebrać formularz również w miejscu zamieszkania kandydata oraz spotkać się z osobą potencjalnie zainteresowaną (w tym z jej opiekunem) i wyjaśnić specyfikę projektu.

6. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu opatrzone miejscowością, datą
i czytelnym podpisem kandydata.

7. W przypadku konieczności uzupełnienia Formularza rekrutacyjnego kandydata lub braku dokumentów poświadczających przynależność do kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym kandydat zobowiązany jest uzupełnić braki w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia.

8. Podczas rekrutacji obowiązuje system punktowy. Punkty przyznawane są zgodnie z §5 pkt 9 Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Twój wybór – lepsza przyszłość” RPMP.09.01.01-12-0099/20.

9. W przypadku spełnienia kilku kryteriów premiujących punkty będą sumowane.

10.Osoby przyjęte do projektu zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo lub telefonicznie, zostanie im też ustalone pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym w celu opracowania indywidualnej Ścieżki Rozwoju.

11. Lista Uczestników/czek projektu wraz z dokumentacja rekrutacyjną będzie dostępna w Biurze Projektu GOPS Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice.

12. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana, nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie, może zostać skreślona z listy Uczestników/czek. Na powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie osoba z listy rezerwowej (pierwsza w kolejności z najwyższą liczbą punktów).

13. Dokumenty złożone w trakcie rekrutacji przez Kandydatów/ki nie podlegają zwrotowi.

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin dostępne są na stronie:

http://gops.iwanowice.pl/menu/365/projekt-gops-pn-twoj-wybor-lepsza-przyszlosc-1

oraz w załączeniu do niniejszego dokumentu

 

Poprzedni Zawiadomienie o wyniku postępowania: “Dostawa paliwa wykorzystywanego do projektu “Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.