Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa “opasek bezpieczeństwa” dla osób 65+ – mieszkańców Gminy Iwanowice wraz z usługą całodobowej opieki na odległość

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa “opasek bezpieczeństwa” dla osób 65+ – mieszkańców Gminy Iwanowice wraz z usługą całodobowej opieki na odległość

GOPS-4220-2/22

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Iwanowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

reprezentowany przez:

p. Beatę Rokita – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach

 

II. Podstawa prawna zamówienia:​

– art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn.zm.);

– z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130.000,00 zł, wybór Wykonawcy odbywa się w oparciu o wewnętrzne uregulowania Zamawiającego, z zachowaniem zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych);

– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

 

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Iwanowice powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

a. Dostawę fabrycznie nowego sprzętu, zapakowanego w oryginalnym opakowaniu producenta wraz z załączoną instrukcją obsługi w języku polskim, której treść będzie zrozumiała i przystępna dla osób w wieku 65+ (w liczbie 60 sztuk) – opasek na nadgarstek spełniających minimum 3 wymagania określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tj.:
– przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS
– detektor upadku
– funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja) wraz z kartą SIM (koszt zakupu karty SIM ponosi Wykonawca), które zapewnią seniorom możliwość wywołania sygnału SOS oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum;

b. Dostarczony sprzęt powinien być łatwy w użytkowaniu dla osoby starszej, posiadać maksymalnie 2 przyciski na obudowie. Koszty związane z aktywacją numeru oraz abonament dla karty SIM powinny być zawarte w cenie dostawy;

c. Dostarczony sprzęt musi być wyposażony w kompletny zestaw: – urządzenie do ładowania indukcyjnego, bez kabla podłączeniowego – lub ładowarka wraz z kablem ładującym;

d. Komunikaty głosowe: komunikat w języku polskim informujący o uruchomieniu połączenia z centrum, monitoringu przez użytkownika, komunikat polski lub sygnał dźwiękowy wraz z wibracją informujący o: włączeniu i wyłączeniu opaski bezpieczeństwa;

2. Świadczenie usług całodobowej (24h) teleopieki dla użytkowników opasek, utrzymywanie telecentrum w gotowości w okresie obowiązywania umowy poprzez zatrudnienie ratowników medycznych zapewniające gwarancję świadczenia usługi
w trybie 24/7/365. Centrum powinno być wyposażone w technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się do:

a) Przeszkolenia użytkowników opasek oraz pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi;
b) Dostawy, konfiguracji i uruchomienia systemu monitoringu użytkowników, przeprowadzenia testowego połączenia z każdym użytkownikiem opaski, które nastąpi w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia aktywacji usług, opieki gwarancyjnej w tym usuwania awarii przez cały okres trwania umowy;
c) Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzania do swojej bazy danych identyfikujących użytkowników opasek, ich opiekunów i sytuację zdrowotną, przekazanych przez Zamawiającego przed rozpoczęciem świadczenia usługi monitoringu w celu właściwej jej obsługi;
d)Zapewnienie koordynatora, którego zadaniem będzie m.in. zdalne wsparcie organizacyjno – techniczne wdrażanej usługi na terenie Gminy Iwanowice – dostępność koordynatora w dni powszednie w godz. 8.00-16.00;
e) Świadczenia usługi całodobowego monitoringu i przyznania natychmiastowej pomocy
w przypadku zagrożenia życia, zdrowia czy bezpieczeństwa w trybie 24/7 przy wykorzystaniu opasek bezpieczeństwa od dnia aktywacji urządzeń do dnia 31.12.2022 r., w tym monitorowanie i obsługa zdarzeń technicznych np. niski stan baterii, wyłączenie opaski, zdalny reset zawieszonej opaski itp. i w razie konieczności kontakt telefoniczny z użytkownikiem. Regulacja ww. zapisu będzie uszczegółowiona z Wykonawcą wybranym do realizacji usługi;
f) Zapewnienia w odpowiedniej liczbie przeszkolonych ratowników medycznych lub opiekunów medycznych lub pielęgniarek do obsługi monitoringu gwarantującej ciągłość obsługi przez 24/7 przez okres realizacji umowy (na etapie podpisywania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacje na temat osób zaangażowanych do realizacji zamówienia i ich kwalifikacji);
g) Dostarczenie Zamawiającemu comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego z wykonania usługi, obejmujących w szczególności informacje w zakresie liczby wywołanych sygnałów za pośrednictwem przycisku alarmowego i rodzaju podjętych interwencji w przypadku wywołania sygnału.

3. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w oparciu o faktycznie dostarczony/zrealizowany zakres przedmiotu zamówienia w zakresie opasek bezpieczeństwa na podstawie zaoferowanej ceny/zaoferowanych cen jednostkowych, natomiast usługa monitoringu rozliczana będzie w systemie miesięcznym w następujący sposób: kwota do zapłaty stanowi iloczyn ceny miesięcznego abonamentu i ilości monitorowanych w danym miesiącu opasek.

4. Faktyczna wartość zamówienia uzależniona jest od zgłoszonych potrzeb mieszkańców Gminy Iwanowice. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmniejszenie lub zwiększenie wartości zamówienia w okresie trwania umowy.
W związku ze zmniejszeniem wartości zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym finansowe wobec Zamawiającego.

5. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza ofert Wykonawców, którzy powierzą wykonanie całości lub części zamówienia podwykonawcy.

 

V. Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

 1. Doświadczenie w realizacji dostaw opasek bezpieczeństwa wraz z wykonywaniem 2 usług obsługi (abonamentu teleopieki) opasek bezpieczeństwa dla grupy co najmniej 50 osób przez co najmniej 8 miesięcy w okresie ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert.
 2. Wykonawca jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do odpowiedniego Rejestru. Jako potwierdzenie zaoferowania funkcjonalności, należy dołączyć do oferty aktualny wydruk z Rejestru https://rpwdl.csioz.gov.pl/.
 3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym.
 4. Wykonawca dysponuje kadrą niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia tj. posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego, opiekuna medycznego lub pielęgniarki.
 5. W celu dokonania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu wymienionych Wykonawca wypełni i złoży wraz z ofertą podpisany załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówień potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia (pkt 1).

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca winien złożyć w ramach oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
 2. Zaoferowana cena musi być wyrażona, jako cena netto i brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
 4. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez upoważnionego Przedstawiciela lub Przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
 5. Przewiduje się zawarcie umowy do 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 6. Dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę.

 

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

KRYTERIA OCENY dla postępowania:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga pkt.

1.

Cena oferty brutto (C)

80

2.

Dodatkowe funkcje opaski (F)

10

3.

Ilość przycisków na opasce bezpieczeństwa (P)

10

 

1) Cena oferty brutto:

Punkty w kryterium Cena oferty brutto (C) będą liczone w następujący sposób:

Oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium C min = 80 pkt.

Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:

C = (Cmin : Cb) x 80 pkt

gdzie:

C – cena oferty brutto,

Cmin – cena oferty minimalnej,

Cb – cena oferty badanej.

Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją Zamówienia.

 

2) Dodatkowe bezpłatne funkcje opaski (F):

W kryterium dodatkowe funkcje opaski bezpieczeństwa (F) przyznane będą punkty
w następujący sposób:

– Wykonawca wskazał dodatkowo 1 funkcję: 4 pkt

– Wykonawca wskazał dodatkowo 2 funkcje: 6 pkt

– Wykonawca wskazał dodatkowo 3 funkcji: 8 pkt

– Wykonawca wskazał dodatkowo 4 funkcje: 10 pkt

Wykaz dodatkowych funkcji uwzględnia formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ewentualny koszt uwzględnienia w opasce bezpieczeństwa dodatkowych funkcji Wykonawca ujmie w cenie oferty brutto formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3) Ilość przycisków na opasce bezpieczeństwa (P):

W kryterium Ilość przycisków na opasce bezpieczeństwa (P) przyznane będą punkty
w następujący sposób:

– 2 przyciski – 5 punktów,

– 1 przycisk -10 punktów.

Ocena oferty zostanie ustalona poprzez zsumowanie punktów za poszczególne kryteria: Łączna Ilość punktów we wszystkich kryteriach = C+F+P. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

 

IX. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 25.05.2022 r. do godz. 12:00 w jednej z powyższych form:

– pisemnej (osobiście lub listownie), na adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy
w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Iwanowice w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Zakup i dostawa opasek bezpieczeństwa dla osób starszych powyżej 65 roku życia – mieszkańców Gminy Iwanowice wraz z usługą świadczenia całodobowej opieki na odległość dla użytkowników opasek bezpieczeństwa”.” (liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego);

– w wersji elektronicznej na adres e-mail: gops@iwanowice.pl (skan podpisany przez wykonawcę lub też oferta podpisana elektronicznie).

2. Oferta powinna zawierać:

– wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1,

– oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 2,

– referencje, o których mowa w Rozdziale VI pkt 5,

– oświadczenie o spełnieniu wymagań RODO według załącznika nr 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia bądź zmodyfikowania jego wielkości w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

Zamawiający dopuszcza jednokrotne uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Postępowanie prowadzi i osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Barbara Piekara, Agata Twardowska, tel. 12 388 40 03 wew. 28.

 

X. Termin rozpatrzenia ofert:

Do dnia 31.05.2022 r. do godz. 15.00.

Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej, BIP oraz tablicy ogłoszeń GOPS.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wyłonionym Wykonawcą.

 

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Iwanowicach reprezentowany przez Kierownika. Dane do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach z siedzibą ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie, pod adresem e-mail: gops@iwanowice.pl, lub tel. 12 388 40 03. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z danymi osobowymi możliwy jest pisemnie na adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: iodo.gops@iwanowice.pl. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody:

a) w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
z realizowaniem zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ;

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

c) w celu realizacji umów z kontrahentami – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 3, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

b) prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).

7. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.

8. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej oferty (w stosunku do całego zamówienia) bez prawa Wykonawcy do żądania zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iwanowicach nr 4/2021 z dnia 10 luty 2021 r.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1 – Oferta – http://gops.iwanowice.pl/upload/files/Zalacznik_nr1_formularz_oferty_Korpus_Wsparcia_Seniorow.docx

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. – http://gops.iwanowice.pl/upload/files/Zalacznik_nr2_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_Korpus_Wsparcia_Seniorow.docx

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wymagań RODO – http://gops.iwanowice.pl/upload/files/Zalacznik_nr3_oswiadczenie_RODO_Wsparcia_Seniorow.docx

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Beata Rokita

Poprzedni Korpus Wsparcia Seniorów.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.