Zaproszenie do złożenia oferty pn. „Świadczenie w 2022 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Iwanowice”

Zaproszenie do złożenia oferty pn. „Świadczenie w 2022 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Iwanowice”

Znak sprawy: GOPS-4220-8/21 Iwanowice Włościańskie, 22.12.2021 r.

Zaproszenie

do złożenia oferty na zadanie o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, dla którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych

Nazwa i adres zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach
ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice
tel. 12 388 41 22; 12 388 40 03

poczta elektroniczna: gops@iwanowice.pl strona internetowa: https://gops.iwanowice.pl Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr 1) na zadanie: pn. „Świadczenie w 2022 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Iwanowice”

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi(kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Iwanowice, w postaci schronienia dla bezdomnych. Usługa świadczona będzie na rzecz:
 2. osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Iwanowice (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2268 ze zm.)
 3. potrzebującym pomocy – schronienia ( z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Iwanowice
 4. innym osobom bezdomnym w uzasadnionych przypadkach ( w oparciu o art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2268 ze zm.)
 5. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt 1. odbywa się na podstawie wydanej decyzji administracyjnej o skierowaniu przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego udzielania schronienia osobom bezdomnym, skierowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach. Usługa powinna być realizowana w lokalu znajdującym się w odległości nie większej niż 150 km od siedziby zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. I. 1. minimalnego standardu podstawowych usług i minimalnego standardu obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 896) w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni z uwzględnieniem zapisów w art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), z uwzględnieniem okresu przejściowego tj. ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700 z dnia 10.04.2018 r.)
 2. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wynosić będzie – 1 osoba. Faktyczna liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Iwanowice, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu w schronisku skierowanych osób bezdomnych.
 3. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 5 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 27 grudnia 2022 r.
 4. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku/ noty księgowej.
 5. Podstawą rozliczenia będzie założenie przez Wykonawcę faktury/ rachunku/ noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.

Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

Wymagania:

 1. w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez właściwego Wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wymagania dotyczące lokalu, w którym prowadzone będzie schronienie w ramach przedmiotu zamówienia:

 1. lokal będący miejscem schronienia musi spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz przeciwpożarowe oraz kryteria zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 896) w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni;
 2. schronisko musi dysponować miejscem umożliwiającym spożywanie posiłku;
 3. schronisko musi posiadać pomieszczenie umożliwiające przygotowanie dodatkowych posiłków we własnym zakresie przez mieszkańców schroniska;
 4. w schronisku musi znajdować się WC, łazienka znajdująca się w lokalu musi być wyposażona co najmniej w umywalki i natryski.

Wymagane dokumenty:

 1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.
 2. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.
 4. Pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 5. Statut.

Termin realizacji zamówienia:

 1. W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność wykonania ww. usługi.
 2. Wykonawca związany jest z ofertą od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.
 3. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Kryterium wyboru ofert będzie przede wszystkim: cena – 100%. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę za 1 dzień usługi – cały zakres koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia drogą pocztową, osobiście lub elektronicznie.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń, w jednym egzemplarzu, podpisaną i zaopatrzoną w pieczęć przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, określając cenę netto oraz cenę brutto w PLN.
 4. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
 5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 31.12.2021 r.

 1. pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie z dopiskiem na kopercie: „Oferta na schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022r..”
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gops@iwanowice.pl z dopiskiem w treści e-mail: „Oferta na schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022 r.W przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną winna być ona podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, opieczętowana a następnie przekazana w formie skanu wszystkich wymaganych dokumentów wraz z ofertą. Liczy się data wpływu oferty do Ośrodka.
 3. Osobiście w Urzędzie Gminy Iwanowice na Dzienniku Podawczym ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie z dopiskiem na kopercie: „Oferta na schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022 r.Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest: Beata Rokita – tel. 12 388 40 03 w. 33

Informacje dodatkowe:

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wyłonionym Wykonawcą, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej https://gops.iwanowice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. GOPS w Iwanowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem GOPS w Iwanowicach z tytułu złożenia swojej oferty cenowej.

Załączniki do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresesem internetowym:

Załączniki

Zatwierdził:

Beata Rokita

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Iwanowicach

Poprzedni ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie: pn. „Wykonanie usługi polegającej na sprawianiu pogrzebów na terenie gminy Iwanowice w roku 2022”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.