ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie: pn. „Wykonanie usługi polegającej na sprawianiu pogrzebów na terenie gminy Iwanowice w roku 2022”

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie: pn. „Wykonanie usługi polegającej na sprawianiu pogrzebów na terenie gminy Iwanowice w roku 2022”

GOPS-4220-6/21 Iwanowice Włościańskie, 20 grudnia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr 1) na zadanie: pn. „Wykonanie usługi polegającej na sprawianiu pogrzebów na terenie gminy Iwanowice w roku 2022”

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach
ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice
tel. 12 388 41 22; 12 388 40 03

poczta elektroniczna: gops@iwanowice.pl
strona internetowa: https://gops.iwanowice.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi polegającej na sprawianiu pogrzebów na terenie gminy Iwanowice w roku 2022.

Szczegółowy zakres usługi polegającej na sprawianiu pogrzebów obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

 1. załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem;
 2. zapewnienie niezbędnego ubrania i obuwia dla zmarłego;
 3. zakup trumny, klepsydr, tabliczki, krzyża;
 4. pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium;
 5. dokonanie kremacji zwłok;
 6. transport zmarłego do miejsca pochówku;
 7. wykopanie, zasypanie i uformowanie grobu oraz oznaczenie tabliczką, krzyżem lub innym znakiem religijnym zgodnym z wyznaniem zmarłego;
 8. inne czynności wynikające ze sprawowania pogrzebu, wymagane przepisami prawa.

Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku/ noty księgowej.

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia drogą pocztową, osobiście lub elektronicznie.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń, w jednym egzemplarzu, podpisaną i zaopatrzoną w pieczęć przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie, określając cenę netto oraz cenę bruttu w PLN.
 4. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
 5. Oferta winna obejmować całość zamówienia.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis wymagań stawianych wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności:

– ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi;

– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Termin realizacji:

W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność wykonania ww. usługi.

Wykonawca jest związany z ofertą od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

Sprawienie pogrzebu będzie wykonywane w formie, dniu i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Kryteria wyboru:

 1. Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny – 100%.
 2. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty.
 3. Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę cywilnoprawną na realizację zamówienia.
 4. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który spełnił wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz spełnił kryterium wyboru oferty.
 5. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 31.12.2021 r.

 • pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie z dopiskiem na kopercie: „Oferta na wykonanie usługi polegającej na sprawianiu pogrzebów na terenie gminy Iwanowice w roku 2022”
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gops@iwanowice.pl z dopiskiem w treści e-mail: „Oferta na wykonanie usługi polegającej na sprawianiu pogrzebów na terenie gminy Iwanowice w roku 2022”. W przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną winna być ona przekazana w formie skanu wszystkich wymaganych dokumentów wraz z ofertą. Liczy się data wpływu oferty do Ośrodka. Oryginały dokumentów należy dostarczyć w chwili wyboru Wykonawcy przed zawarciem umowy.
 • Osobiście w Urzędzie Gminy Iwanowice na Dzienniku Podawczym ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie z dopiskiem na kopercie: „Oferta na wykonanie usługi polegającej na sprawianiu pogrzebów na terenie gminy Iwanowice w roku 2022”

Osoba uprawniona do udzielania dodatkowych informacji:

Beata Rokita tel. 12/ 388 40 03 w. 33

Informacje dodatkowe:

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wyłonionym Wykonawcą, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych.

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej https://gops.iwanowice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

GOPS w Iwanowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem GOPS w Iwanowicach z tytułu złożenia swojej oferty cenowej.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załączniki do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresesem internetowym:

Załączniki

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Iwanowicach
Beata Rokita

 

Poprzedni Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy-asystent rodziny

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.