Projekt “Czas na zmiany – zainwestuj w siebie”

Projekt “Czas na zmiany – zainwestuj w siebie”

      

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje projekt „Czas na zmiany – zainwestuj w siebie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0029/16.

Okres realizacji projektu: Projekt realizowany będzie w okresie 30 miesięcy od lipca 2016 do grudnia 2018 roku.
Cel główny projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie gminy Iwanowice.
 W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizacji aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, realizacja pracy o charakterze socjalnym, realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami.

Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby u których zdiagnozowana zostanie największa ilość problemów zgodnie z następująca punktacją:
– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi – 2 pkt,
– osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 2 pkt,
– osoby u których występują powody udzielenia pomocy określone w art.. 7 ustawy o pomocy społecznej – 1pkt za każdy stwierdzony powód,
– preferowany będzie udział kobiet poprzez dodanie dodatkowego punktu za płeć.

Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem na podstawie umowy udziału w projekcie z wykorzystaniem kontraktu socjalnego i instrumentów aktywnej integracji. Projekt będzie realizowany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego w zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
     Wsparcie dla UP dobierane będzie indywidualnie z uwzględnieniem zróżnicowania na płeć, w sposób odpowiadający oczekiwaniom kobiet i mężczyzn poprzez Indywidualną Diagnozę Potrzeb każdego uczestnika projektu oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb przez Specjalistę ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb.

W ramach dostępnych form wsparcia będą:
– Treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
– inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym) –celem tych usług jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy;
– oddziaływanie obejmujące np. mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne,
– usługi asystenta rodziny;

Projekt przewiduje zastosowania instrumentów aktywizacji zawodowej przy współpracy z podmiotami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie:
– inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instyt. Rynku pracy, np. staże (od 3 do 6 miesięcy), praktyki zawodowe, wolontariat,
– zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
– zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy
– poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
– kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
I inne usługi aktywnej integracji jeśli ich zastosowanie zostanie stwierdzone podczas indywidualnej diagnozy potrzeb UP.

Planowane efekty projektu:
Liczba osób które zakończą udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną Indywidualną Ścieżką Udziału w projekcie – 36 osób
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 7 osób
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 4 osoby
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 14 osób

Wartość projektu: 657 630,78 zł.
Wkład funduszy europejskich: 558 986,16 zł.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach projektu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwanowicach,
tel.: 12 388 40 03 wew. 28.

Poprzedni Jadą, jadą sanie, księżyc złoty świeci. Jedzie w nich Mikołaj do naszych dzieci…

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.