Informacja dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Informacja dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

W dniu 24 czerwca 2022 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, w którym nadano uprawnienia gminom do przedłużania wypłaty świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na okres dłuższy niż 120 dni. 
Przedłużenie wypłaty świadczenia jest możliwe jeżeli obywatel Ukrainy:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Świadczenie, o którym mowa powyżej:

1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

4) pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

 

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przybyłym do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym, przysługuje w wysokości 40,00 zł na osobę dziennie. Okres możliwej wypłaty świadczenia liczony jest od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zatem, w zakresie przyznawania świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia istotne jest posiadanie informacji o dacie przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy. Świadczenie przysługuje podmiotowi/osobie fizycznej za każdą osobę, której udzielana jest pomoc w zakresie zakwaterowania i wyżywienia.
W przypadku wnioskowania o świadczenie na okres dłuższy niż 120 dni wymagane jest przedłożenie dokumentów potwierdzających sytuację życiową o której mowa w ww. rozporządzeniu. 
Przyznanie i wypłata świadczenia może być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, która może obejmować oględziny miejsca zakwaterowania.
Jednocześnie przypominamy, że na podstawie art. 13 ust. 1 e i f ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r., wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem oraz wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.

Poprzedni Korpus Wsparcia Seniorów – przekazanie opasek bezpieczeństwa dla Seniorów

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.