Zmiana sytuacji rodziny a 500+ oraz świadczenia rodzinne

Zmiana sytuacji rodziny a 500+ oraz świadczenia rodzinne

Przypominamy, że rodziny pobierające świadczenia:

 • zasiłek rodzinny z dodatkami
 • świadczenia opiekuńcze: specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, zasiłek pielęgnacyjny
 • fundusz alimentacyjny
 • świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+)

zobowiązane są do niezwłocznego powiadamiania organu wypłacającego świadczenie o zmianach mających wpływ na prawo do ww. świadczeń,

w tym w szczególności:

 • zmiana liczby członków rodziny
 • wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • otrzymania dodatku pielęgnacyjnego do renty/ emerytury
 • uzyskania lub utraty:
  – zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  – urlopu wychowawczego
  – zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
  – zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  – zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
  – zasiłku dla bezrobotnych, stypendium dla bezrobotnych
  – świadczenia rodzicielskiego
  – stypendium doktoranckiego
  – rozpoczęcia, zawieszenia lub zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
 • utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 • umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 • pełnoletniemu dziecku zostało ustalone prawo do świadczeń na własne dziecko
 • inne
   

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji – koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Źródło:

– Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1851 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1952 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2018 poz. 554)

Poprzedni Wesołego Alleluja!

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.