Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dla zadania pn.:

 

„Dostawa samochodu osobowego minibus przystosowanego do przewozu

9 osób, w tym jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.”

 
 

Gmina Iwanowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.: Dostawa samochodu osobowego minibus przystosowanego do przewozu 9 osób, w tym jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia poniżej równowartości 130 000,00 zł netto.

 

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn. Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice, w ramach Osi Priorytetowej II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 1. Zamawiający:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Adres: ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Numer telefonu: (012) 388-40-03, numer faksu: (012) 388-40-30

Adres e-mail: sekretariat@iwanowice.pl, strona internetowa: www.gops.iwanowice.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek-czwartek 08:00–16:00, piątek 8.00-15:00.

 

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa samochodu osobowego minibus przystosowanego do przewozu 9 osób, w tym jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

 

 1. Wymagania podstawowe dla samochodu m.in.:

 

 1. Układ napędowy:

– Rodzaj silnika – turbo diesel

– poj. silnika – min. 1950 cm3

– moc maksymalna (KM/kW) – min. 130/95,6

– maks. moment obr. : min. 360

– typ. napędu – przedni

– skrzynia biegów: 6 – biegowa, manualna

 

 1. Nadwozie:

– Nadwozie – kombi

– Dopuszczalna masa całkowita (kg): ok. 3200 (+- 50kg)

– ładowność (kg) : ok. 1000 (+-50kg)

– Liczba miejsc siedzących: 9

 

 1. Gwarancja

– gwarancja na silnik i podzespoły – min. 36 miesięcy

– gwarancja na lakier – min. 36 miesięcy

– gwarancja na perforację nadwozia – min 12 lat

 

 1. Wyposażenie:

– II rząd, 3 osobowa kanapa w drugim rzędzie siedzeń, wyjmowana, z regulacją pochylania każdego oparcia, co najmniej 3 mocowania ISOFIX w pojeździe,

– III rząd 3 osobowa kanapa w trzecim rzędzie, wyjmowana, z regulacją pochylania każdego oparcia. Możliwość wyjmowania foteli pojedynczo, lub podwójnie.

– ABS z systemem EBD i EBA (elektronicznym rozdziałem siły hamowania i wspomaganiem)

– Centralny zamek

– Drzwi tylne przeszklone, otwierane pod kątem 180 stopni

– Elektryczne szyby przednie

– Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka

– Felgi stalowe 16 x 6.5J,

– Fotel pasażera dla 2 osób

– Homologacja osobowa M1

– Język komunikatów – polski

– Kierownica standardowa, regulowana w dwóch płaszczyznach
– Klimatyzacja manualna z przodu

– system ESP – Elektroniczny system kontroli stabilności, wraz z systemem
Hill-Assist – wspomaganiem ruszania pod wzniesienia.

– Opony 215/65 R16C

– Pokrycie podłogi przestrzeni pasażerskiej ładunkowej z tworzywa

– Podłokietnik kierowcy

– Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z przodu (pasażera z funkcją dezaktywacji)

– Radio (mp3, zintegrowany wyświetlacz, BlueTooth, 2 x USB , 4 głośniki, Bluetooth)

– TMPS – system monitorujące poziom ciśnienia w oponach

– Czujnik Temperatury zewnętrznej

– Filtr przeciw pyłkowy

– Gniazdko 12V na tablicy rozdzielczej

– Możliwość podłączenia nawigacji, ekran dotykowy

 

PAKIET ZEWNĘTRZNY

– Zderzak przedni i boczne fragmenty tylnego lakierowane w kolorze nadwozia

– Pełne przeszklenie

– Pełnowymiarowe koło zapasowe

– Pełnowymiarowe kołpaki

 

PAKIET WIDOCZNOŚCI

– Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu (automatyczny włącznik świateł i wycieraczek)

– Lampy przeciwmgielne

– Światła do jazdy dziennej LED

– Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

– Klimatyzacja z nawiewem na przód i na tył

– Klimatyzacja w tylnej części nadwozia z rozprowadzeniem w podsufitce

– Nawiew pod II i III rzędem foteli

– Dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył, regulowany

– Przesuwane prawe boczne drzwi z oknem

– Lewy panel boczny z oknem

– Przyciemnione szyby

 

 1. Zabudowa

– Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózek, biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim). Wózek montowany zamiennie z dwoma siedzeniami III rzędu.

– Wytrzymała podłoga ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą antypoślizgową -łatwa w utrzymaniu czystości

– Platforma najazdowa aluminiowa składana z bieżnią antypoślizgową

– Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe)

– Homologacja europejska na pojazd 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

 

3. Kody CPV

Kod CPV: 34110000-1

Nazwa kodu CPV: Samochody osobowe

 

 1. Wymagany termin wykonania zamówienia:

 

– Planowana ocena ofert nastąpi do dnia 24.03.2021 r.

– Planowany termin podpisania umowy – nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

– Planowane termin dostawy samochodu do dnia 30.04.2021 r.

Za termin dostawy uznaje się termin podpisania protokołu odbioru.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia.

 

 1. Wymagania i warunki Zamawiającego:

 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium;

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zadań objętych niniejszym zamówieniem.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub jego części bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 1. Warunki płatności:

 1. Rozliczenie za prace stanowiące przedmiot umowy będzie następować prawidłowo wystawionymi fakturami przez Wykonawcę, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, płatną w terminie do 30 dni od jej otrzymania.

 2. W niniejszej procedurze przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego, wymaganego niniejszą dokumentacją ,,zapytania ofertowego”, przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca sporządzając kalkulację własną kosztów wykonania zamówienia zobowiązany jest do zachowania w tym względzie szczególnej staranności. Wykonawca oblicza cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z dokładnością do 1 grosza (2 miejsc po przecinku). Tak obliczoną łączną wartość wykonania całego przedmiotu zamówienia Wykonawca wpisuje w druk formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cena ofertowa jest ceną brutto, uwzględniającą obowiązującą stawkę podatku VAT.

 3. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/ osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 3. Oferta i wszystkie załączniki, winny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta, aby zapobiec jej rozkompletowaniu.

 4. Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

 5. Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

 6. Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 7. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

 8. Wykonawca określi cenę ofertową brutto w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 9. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich (PLN) brutto z uwzględnieniem należnego podatku, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.

 10. Cena ofertowa brutto, która jest ceną ryczałtową musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obwiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie prace i czynności wynikające z projektu umowy oraz dokumentów załączonych do niniejszego Zapytania ofertowego.

 11. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

 12. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: końcówkę poniżej 5 należy pominąć, końcówkę równą i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).

 13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 14. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu do dnia 22 marca 2021 r. na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie – Dziennik Podawczy i opisać następująco.:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach, ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

 

OFERTA NA

„Dostawa samochodu osobowego minibus przystosowanego do przewozu 9 osób, w tym jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

22.03.2021 r. godz. 14.00

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 2. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

 3. Oferta złożona po terminie tj. po dniu 22.03.2021 r. po godzinie 14:00 pozostanie bez rozpatrzenia.

 4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice informacje dotyczące:

1) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym terminie,

2) cen zawartych w ofertach.

20. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie, że przedmiot zamówienia (używany środek trwały) nie był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz z dotacji krajowych we wskazanych terminach.

 

Dokument lub dokumenty*, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. – aktualny odpis z właściwego rejestru, – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie).

*) Nie dotyczy osób fizycznych składających ofertę we własnym imieniu.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do uzupełnienia treści oferty o brakujące dokumenty lub możliwość poproszenia Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty. Brak uzupełnienia oferty lub brak wyjaśnienia oznacza, że oferta nie będzie brała udziału w dalszym etapie procedury zapytania ofertowego, dalszej ocenie.

 

 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia. Ostateczna liczba punktów stanowić będzie punkty uzyskane w kryterium: P=PC.

C- cena wynikająca z oferty

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 

Waga:

dla C – 100%

 

Sposób obliczenia punktów:

Dla kryterium C:

Liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej złożonej oferty (Cnajtańsze) przez cenę oferty badanej (Coferty_badanej) oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100.

Przeliczenie wg wzoru:

PC (liczba punktów) = Cnajtańsze/Coferty_badanej * 100

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium C to 100 (PC).

 

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu oferty (załącznik nr 1) do niniejszego zapytania. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań formalnych zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

 

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z wyborem Zamawiającego (pisemnie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną) oraz zamieści stosowną informację o wyniku postępowania na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice; https://bip.malopolska.pl/gopswiwanowicach

 2. Zamawiający zawrze umowę według projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

 3. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.

 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Oferenci przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

 2. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: w sprawach dotyczących w zakresie merytorycznym i procedury zamówień publicznych –

Pani Małgorzata Orczyk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Tel. 12 3884003 wew. 35

e-mail: morczyk@iwanowice.pl sekretariat@iwanowice.pl

 1. Formularz ofertowy nie jest wiążący i nie ma zastosowania wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.

 3. Zaleca się, aby wszystkie pytania kierowane były na adres e-mail: sekretariat@iwanowice.pl

 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści zapytania wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert.

 5. Jeżeli prośba o wyjaśnienie zapytania, wpłynie po upływie powyższego terminu lub dotyczy wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania.

 7. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania niezwłocznie przekazując je Wykonawcy, który zadał pytania oraz zamieści je bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice; https://bip.malopolska.pl/gopswiwanowicach w zakładce zamówienia publiczne.

 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 

 1. Informacja dotycząca danych osobowych (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie.

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach jest Pan Grzegorz Palkij kontakt: adres e-mail: iodo.gops@iwanowice.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Dostawa samochodu osobowego minibus przystosowanego do przewozu 9 osób, w tym jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkimprowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_________________

*Wyjaśnienie:informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie:prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

…………………………………………

(podpis Zamawiającego)

 

 

 

 

Załączniki dostępne pod linkiem https://bip.malopolska.pl/gopswiwanowicach,a,1898412,zapytanie-ofertowe-dla-zadania-pn-dostawa-samochodu-osobowego-minibus-przystosowanego-do-przewozu-9-.html

 

 

 

 

 

Poprzedni Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie p.n.: “Dostawa samochodu osobowego minibus przystosowanego do przewozu 9 osób, w tym jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.