Zapytanie ofertowe na realizację superwizji grupowej i indywidualnej dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Zapytanie ofertowe na realizację superwizji grupowej i indywidualnej dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Zapytanie ofertowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach zaprasza do składania ofert cenowych na realizację superwizji grupowej i indywidualnej dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach (pracownicy socjalni, asystent rodziny) w okresie
od 01.05.2023 r. do 30.11.2023 r.  w wymiarze łącznym raz w miesiącu 3 godziny dydaktyczne.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Iwanowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach, ul. Ojcowska 11,
32-095 Iwanowice, NIP: 944-19-96-111.

II. Przedmiot zamówienia:
 1. Realizacja superwizji grupowej i indywidualnej dla pracowników Działu Pomocy Społecznej oraz Stanowiska Asystenta Rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach (pracownicy socjalni, asystent rodziny,) w  od 01.05.2023 r. do 30.11.2023r. w wymiarze łącznym  raz w miesiącu 3 godziny dydaktyczne.
 2. Superwizja grupowa będzie się odbywać w grupie: pracownicy socjalni, asystent rodziny – maksymalnie 6 osób.
 3. W razie potrzeby któregoś z uczestników superwizji, będzie możliwa superwizja indywidualna, w ramach wskazanego wymiaru godzin.
 4. Usługa będzie realizowana w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach, ul. Ojcowska 11. Spotkania będą odbywały się w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego. 
 5. Wykonawca będzie ustalał z Zamawiającym harmonogram spotkań superwizyjnych, odpowiadający potrzebom zgłaszanym przez pracowników GOPS Zamawiającego z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i dominujących problemów występujących w pracy z klientami.
 6. Zamawiający zapewni możliwość utrzymania reżimu sanitarnego podczas zajęć.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu umowy zarówno przez upoważnionych pracowników Zamawiającego jak i przez zewnętrzne podmioty kontrolujące.
III. Zakres realizowanych zadań:

Zawarcie kontraktu superwizyjnego pomiędzy superwizorem, superwizantem a Kierownikiem GOPS:

 1. przestrzeganie ustaleń zawartych w kontrakcie superwizyjnym;
 2. przygotowanie i prowadzenie listy obecności wraz z zakresem godzinowym;
 3. dokumentowanie sesji superwizyjnych;
 4. wystawienie superwizantom zaświadczeń potwierdzających udział w superwizji pracy socjalnej,
 5. przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych z sesji superwizyjnych co najmniej raz w okresie realizacji zamówienia celem ewaluacji pracy superwizora;
 6. przedstawienie Zamawiającemu raportu ewaluacyjnego zawierającego wyniki ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników sesji oraz kopii ankiet ewaluacyjnych w terminie 60 dni od przeprowadzenia badania ewaluacyjnego
IV. Wymagania wobec Wykonawcy:
1. Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. wykształcenie wyższe
 5. certyfikat superwizora pracy socjalnej
 6. pozostawania w stałej i regularnej superwizji własnej
 7. udokumentowane co najmniej 100 godzin prowadzenia superwizji dla pracowników służb pomocowych – w ostatnich 3 latach
V. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

maj 2023 r. – listopad 2023 r., 3 godziny dydaktyczne w miesiącu

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania- (zał. nr 1). Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, być podpisana czytelnie przez oferenta.

Do oferty należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia oraz kwalifikacje (świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów, certyfikatów),
 • zaświadczenia, referencje potwierdzające przeprowadzone superwizje dla pracowników służb pomocowych, z podaną liczbą godzin
 • zaświadczenie o pozostawaniu w procesie superwizji, wydane przez podmiot/osobę prowadzącą superwizję
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wykonawcą może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która będzie osobiście wykonywać zadania zawarte w zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podwykonawstwa.

VII. Forma zatrudnienia, termin wykonania zamówienia oraz warunki realizacji:

Umowa cywilno-prawna – okres realizacji zamówienia: od 01.05.2023 do dnia 30.11.2023 r. Ilość przewidywanych godzin: 3 godziny dydaktyczne/miesiąc.

Dopuszcza się w trakcie realizacji zmniejszenie lub zmniejszenie ilości godzin dydaktycznych w zależności od potrzeb zamawiającego.

VIII. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę, która: 

 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: gops@iwanowice.pl  lub osobiście w siedzibie GOPS Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie, do 04.04.2023 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.  

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

Osoba udzielająca informacji odnośnie zapytania ofertowego zainteresowanym oferentom – Beata  Rokita tel. 12 388-40-03 wew. 33

X. Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena usługi brutto – 100 % – liczba możliwych do uzyskania punktów = 100

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty prowadzący postępowanie opublikuje informację na stronie  internetowej, BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach oraz tablicy ogłoszeń.  
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranym wykonawcą.

XII. Załączniki

– formularz oferty załącznik nr 1

– klauzula RODO

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania dostępne na stronie BIP: https://bip.malopolska.pl/gopswiwanowicach,a,2251557,zapytanie-ofertowe-na-realizacje-superwizji-grupowej-i-indywidualnej-dla-pracownikow-gminnego-osrodk.html

Iwanowice Włościańskie, 21.03.2023 r.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Beata Rokita

Poprzedni Rozeznanie rynku na wykonanie pełnej zabudowy witryny chłodniczej o wymiarach 173x60x60 cm na terenie gminy Iwanowice

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.