Trwa rekrutacja do Dziennego Domu “Senior+”.

Trwa rekrutacja do Dziennego Domu “Senior+”.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IWANOWICACH OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR +” W GRZEGORZOWICACH WIELKICH

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości płci.

2. Uczestnikiem/ uczestniczką „Dziennego Domu Senior +” może zostać osoba spełniająca warunki opisane w §3 Regulaminu rekrutacji uczestników do Dziennego Domu ‘Senior+” w Grzegorzowicach Wielkich.

3. Czas trwania naboru:  tj. od 19.10.2023 r. do 30.11.2023 r, zgodnie z §5 pkt 2 Regulaminu rekrutacji uczestników do Dziennego Domu ‘Senior+” w Grzegorzowicach Wielkich.

4. Kandydaci/Kandydatki składają wniosek wraz z pozostałymi załącznikami na dzienniku podawczym w urzędzie gminy Iwanowice w godzinach

– poniedziałek od 8.00 do 17.00,                                                                                                              

– wtorek-czwartek od 8.00 do 16.00,                                                           

– piątek od 8.00 do 15.00;

5. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach których wzór stanowią załączniki do regulaminu rekrutacji uczestników do „Dziennego Domu Senior +” opatrzone miejscowością, datą i czytelnym podpisem kandydata.

6. W przypadku konieczności uzupełnienia załączników lub braku któregoś z załączników, kandydat zobowiązany jest uzupełnić braki w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia.

7. Podczas rekrutacji obowiązuje system punktowy. Punkty przyznawane są zgodnie z §3 pkt b Regulaminu rekrutacji uczestników do Dziennego Domu ‘Senior+” w Grzegorzowicach Wielkich.

8. W przypadku spełnienia kilku kryteriów premiujących punkty będą sumowane.

9 Osoby zakwalifikowane do  Dziennego Domu Senior +” zostaną o tym poinformowane w formie pisemnej decyzji.

10. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana, nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na podpisanie umowy uczestnictwa w Dziennym Domu Senior +”  , może zostać skreślona z listy Uczestników/czek. Na powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie osoba z listy rezerwowej (pierwsza w kolejności z najwyższą liczbą punktów).

11. Dokumenty złożone w trakcie rekrutacji przez Kandydatów/ki nie podlegają zwrotowi.

Więcej informacji:Rekrutacja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach (iwanowice.pl)

Poprzedni Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.