Rozeznanie rynku na wykonanie pełnej zabudowy witryny chłodniczej o wymiarach 173x60x60 cm na terenie gminy Iwanowice

Rozeznanie rynku na wykonanie pełnej zabudowy witryny chłodniczej o wymiarach 173x60x60 cm na terenie gminy Iwanowice

Rozeznanie rynku na wykonanie pełnej zabudowy witryny chłodniczej o wymiarach 173x60x60 cm na terenie gminy Iwanowice

Zgodnie z przepisami artykułu 2 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późniejszymi zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, z uwagi na to, że wartość zamówienia nie jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Iwanowice- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach z siedzibą: Iwanowice Włościańskie ul.  Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice

reprezentowany przez:

Panią Beatę Rokita – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach.

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pełnej zabudowy witryny chłodniczej o wymiarach 173x60x60 cm z możliwością dostępu poprzez frontalne, jednostronnie otwierane drzwi konstrukcji, wraz z wykonaniem wewnątrz konstrukcji miejsca na regał o minimum szerokości 60 cm i głębokości 60 cm. Wysokość całej zabudowy minimum 200 cm. Konstrukcja powinna być wykonana z twardego materiału, odpornego na działanie warunków atmosferycznych, w ciemnym kolorze (grafit, czerń itp.), wewnętrznie ocieplona, uszczelniona, musi posiadać podłogę. Dach spadowy jednostronnie, umożliwiający odprowadzanie wody (ze względu na zewnętrzne umiejscowienie przedmiotu zamówienia), pokryty blachodachówką, blachą trapezową itp.

2.1 Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia:

 • wykonanie ww. konstrukcji i montażu we wskazanym miejscu na terenie Gminy Iwanowice,
 • transport,
 • przygotowanie konstrukcji do ostatecznego odbioru (w razie potrzeby regulacji, wypoziomowanie itp.)

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

4. Kryteria oceny oferty:

Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę za usługę obejmującą wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, określone w punkcie 2.1 oraz 2.2 niniejszego rozeznania.

5. Istotne warunki zamówienia:

 1. Cena oferty winna obejmować cenę brutto za całość usługi tj. wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia ujęte w punkcie 2.1 oraz 2.2.
 2. Oferta powinna zawierać kompleksowy opis przedmiotu zamówienia. Mile widziane doświadczenie udokumentowane w formie zdjęć podobnych realizacji.
 3. Oferta powinna zawierać informację o okresie gwarancji na wykonaną zabudowę (wymagane min. 12 miesięcy).

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim. Oferta winna być podpisana.

7. Wymagane dokumenty:

 1. Oferta cenowa (Załącznik numer 1).
 2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

Oferty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym druku “oferta” wraz z pozostałymi dokumentami do dnia 14.04.2023 r., do godz. 10.00 z dopiskiem „Rozeznanie rynku – jadłodzielnia 2023”:

 1. w siedzibie Zamawiającego tj. 32-095 Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, dziennik podawczy.
 2. przesłać pocztą na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach, 32-095 Iwanowice Włościańskie ul. Ojcowska 11.
 3. przesłać na adres poczty elektronicznej: gops@iwanowice.pl (w przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną winna być ona podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

9. Informacja dotycząca wynagrodzenia:

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury za wykonanie usługi poprzedzonej protokolarnym odebraniem usługi.

10. Termin związania ofertą:

Wynosi 30 dni od daty określającej termin składania ofert.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja rozeznania rynku:

a) przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść rozeznania. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu oferty.

b) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Ośrodka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń GOPS w Iwanowicach.

b) zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

a) nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych,

b) wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia,

c) złożenie przez wykonawcę oferty w ramach opisanego rozeznania rynku jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2).

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

Karczyńska Jolanta, Małek Joanna tel.: 12 38840 03 wew.28

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: https://bip.malopolska.pl/gopswiwanowicach,a,2255171,rozeznanie-rynku-na-wykonanie-pelnej-zabudowy-witryny-chlodniczej-o-wymiarach-173x60x60-cm-na-tereni.html

Poprzedni Nabór na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.