Rodzina 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach informuje, że wnioski w ramach Programu Rodzina 500plus można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.

 

Wniosek o to świadczenie można składać osobiście w gminie w godzinach pracy Urzędu Gminy w dwóch punktach:

– pokój nr 5 parter Urzędu Gminy Iwanowice

– pok. nr 1, II piętro GOPS Iwanowice (Świadczenia Rodzinne).

 

Wnioski można również składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. 

 

Poniżej publikujemy linki do stron internetowych, na których dostępne są szczegółowe wyjaśnienia dotyczące składania wniosków on line:

 

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bakowość elektroniczną

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-nakowosc-elektroni/

 

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-empatiamrpipsgovpl/

 

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez ePUAP

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-epuap/

 

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez PUE ZUS

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-pue-zus/

 

 

Zgodnie z ustawą z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem lub więcej niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

 

Do wniosku należy dołączyć:

dowód osobisty (uwierzytelniona kopia), osoby składającej wniosek

– w przypadku zameldowania jednego z rodziców na terenie innej gminy zaświadczenie o nie ubieganiu się w innej gminie o świadczenie wychowawcze

– dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego (w przypadku, gdy świadczenie wychowawcze ma być wpłacane na rachunek bankowy)

W przypadku, gdy świadczenie ma być wypłacane również na pierwsze dziecko (nie dotyczy osób pobierających aktualnie zasiłek rodzinny):

zaświadczenie od pracodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r.

nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy o wysokości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych z 2014 roku/ w przypadku nie posiadania gospodarstwa rolnego należy dostarczyć zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa

w przypadku utraty dochodu, dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokości utraconego dochodu (np. zaświadczenie z urzędu pracy, świadectwo pracy, decyzja o rozpoczęciu oraz zamknięciu lub zawieszeniu pozarolniczej działalności)

dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny w przypadku doliczenia uzyskanego dochodu

 

W przypadku niżej wymienionych dokumentów gmina może je sama uzyskać, natomiast dołączenie ich do wniosku spowoduje szybsze rozpatrzenie i wydanie decyzji

 

skrócone odpisy aktu urodzenia dzieci, (z wyjątkiem osób, które pobierają zasiłek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach)

zaświadczenia z Urzędu skarbowego o dochodach wszystkich osób pełnoletnich, będących członkami rodziny za 2014r. – zasady ogólne

w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie osiągniętym w 2014 r.zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej

zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wypełnienia wniosku dostępne są na stronie internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-wypelnic-wniosek-o-rodzina-500-plus/zobacz-jak-wypelnic-wniosek-o-rodzina-500-plus/

 

W załączeniu publikujemy wzór wniosku wraz z załącznikami, wniosek w formie edytowalnej, edytowalne wzory oświadczeń dotyczące dochodów i wielkości gospodarstwa rolnego.

 

Poprzedni Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.