Przypomnienie o konieczności powiadamiania GOPS o każdych zmianach mających wpływ na przyznane świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Przypomnienie o konieczności powiadamiania GOPS o każdych zmianach mających wpływ na przyznane świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniu 31 marca 2020 r. Sejm wprowadził zmianę w ustawie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnionych od niepełnosprawności na podstawie orzeczeń wydawanych na czas określony.

Organ właściwy będzie wszczynał postępowanie z tym związane, oraz weryfikował dotychczas wydane decyzje.

 

Przedłużanie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnionych od niepełnosprawności na podstawie orzeczeń wydawanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Zgodnie z art. 15h. 1. z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Pamiętaj!!!

Jeżeli w Twojej sytuacji rodzinnej coś się zmieni np. wystąpią zmiany w liczbie członków rodziny, nastąpi utrata dochodu spowodowana np. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utracisz prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utracisz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło), wyrejestrujesz pozarolniczą działalność gospodarczą,  czy też utracisz rentę rodzinną, emeryturę, utracisz zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny lub macierzyński, utracisz zasądzone świadczenia alimentacyjne itd., ale także kiedy uzyskasz dochód spowodowany np. zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskasz zatrudnienie lub pracę zarobkową (z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło), uzyskasz zasiłek przedemerytalny lub świadczenia przedemerytalne, emeryturę lub rentę rodzinną lub socjalną, rozpoczniesz pozarolniczą działalność gospodarczą, uzyskasz zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński itd. wówczas należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenia rodzinne.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji – koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(12) 388-40-03, w. 22 lub pod adresem e-mail: gops@iwanowice.pl

 

Poprzedni Niecodzienne dostarczanie żywności – GOPS + OSP

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.