Przypominamy o obowiązku powiadamiania GOPS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń!

Przypominamy o obowiązku powiadamiania GOPS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń!

Przypominamy, iż osoby pobierające świadczenia:

 • zasiłek rodzinny z dodatkami
 • świadczenia opiekuńcze: specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna
 • fundusz alimentacyjny
 • świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+)

zobowiązane są do niezwłocznego powiadamiania organu wypłacającego świadczenie o zmianach mających wpływ na prawo do ww. świadczeń, w tym w szczególności:

 • zmianie liczby członków rodziny
 • umieszczeniu dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 • pełnoletniemu dziecku zostało ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 • wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia)
 • uzyskania lub utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskania lub zakończenia urlopu wychowawczego
 • rozpoczęcia, zawieszenia (w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. 2015 poz. 584 z późn. zm.) lub zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
 • uzyskania lub utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • uzyskania lub utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskania lub utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium dla bezrobotnych
 • utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 • uzyskania lub utraty świadczenia rodzicielskiego
 • uzyskania lub utraty zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • uzyskania lub utraty stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.)
 • inne

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji – koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

W przypadku świadczenia wychowawczego, obowiązek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczególności uzyskania dochodu dotyczy wyłącznie osób ubiegających się / otrzymujących świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

 

Źródło:

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195 z późn. zm.)

ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2016 poz. 1518 z późn. zm.)

ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2017 poz. 489)

 

 

Poprzedni Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.