Program Dobry Start 300+

Świadczenie „dobry start” – program mający na celu wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

 

Wysokość świadczenia: 300,00 zł jednorazowo w roku

 

Kryterium dochodowe: Brak. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów rodziny.

 

Dla kogo wsparcie

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego

 • dla dzieci do czasu ukończenia 20 roku życia
 • dla dzieci lub osobę uczącą się do ukończenia 24 roku życia (w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności)

 

Szkoła – oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

Jak otrzymać świadczenie

Aby otrzymać świadczenie dobry start należy złożyć wniosek w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Wniosek odpowiednio mogą złożyć:

 • matka lub ojciec dziecka
 • opiekun faktyczny
 • opiekun prawny

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego
   

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Miejsce i terminy składania wniosków:

 • od 1 lipca do 30 listopada drogą elektroniczną
 • portal emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/
 • bankowość elektroniczna
 • od 1 sierpnia do 30 listopada drogą tradycyjną (papierowo)
 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – II piętro, pok. 4

Wnioski do pobrania będą dostępne od sierpnia 2018r.

UWAGA: Wnioski złożone po ww. terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Terminy wypłat

 • ustalenie prawa i wypłata świadczenia następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • w przypadku złożenia wniosku w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa i wypłata następuje do 30 września

 

Decyzje

Przyznanie świadczenie dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Informacje o przyznanym świadczeniu należy odbierać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach.

Wyjątek stanowi, jeżeli we wniosku będzie podany adres poczty elektronicznej, na który informacja o przyznaniu świadczenia będzie przesyłana.

Decyzje będą wydawane jedynie w przypadkach odmowy świadczenia oraz nienależnie pobranych świadczeń.

 

WAŻNE!!!

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie.

 

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji – koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach (pok. nr 4 – świadczenia rodzinne) lub telefonicznie pod numerem (12) 388-40-03, w. 22.

Poprzedni Mieszkańcu pamiętaj – złóż wniosek!

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.