Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice w 2022 roku pod nazwą „Dowóz mieszkańców gminy Iwanowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice w 2022 roku pod nazwą „Dowóz mieszkańców gminy Iwanowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach”

Ogłoszenie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób pod nazwą „Dowóz mieszkańców Gminy Iwanowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach”.

Podstawa prawna konkursu:

Konkurs jest ogłoszony na podstawie:

Działając z polecenia Wójta Gminy Iwanowice na podstawie Zarządzenia Nr K.1.2022 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie polecenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach wykonywania wszystkich czynności związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej lub realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268) podmiotom, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t. j.  Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm./, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm./.

Adresaci:

Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami.

Cel:

Konkurs ma na celu powierzenie realizacji zadania Gminy Iwanowice w zakresie pomocy społecznej dotyczącej dowozu mieszkańców Gminy Iwanowice  posiadających skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Iwanowice  a Gminą Słomniki obowiązującego od dnia 1.01.2022 r.

Wyłonione oferty uzyskują dotację na finansowanie realizacji zadania.

Celem zadania jest:

umożliwienie korzystania przez mieszkańców Gminy Iwanowice z ośrodka wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach. 

Oczekiwane rezultaty zadania:

Realizacja dostępu mieszkańców Gminy Iwanowice do ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu  Samopomocy w Miłocicach.

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Przedmiotem konkursu jest zadanie polegające na dowozie mieszkańców Gminy Iwanowice  posiadających skierowanie do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Miłocicach z miejsca ich zamieszkania do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Miłocicach „Świt” adres: Miłocice 58,  32-090 Miłocice oraz ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Miłocicach „Świt” adres: Miłocice 58,  32-090 Miłocice do miejsca zamieszkania uczestnika. Liczba uczestników objętych dowozem wynosi 5 i może ona ulec zmianie, a to w przypadku skierowania nowych mieszkańców Gminy Iwanowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach lub zrezygnowania dotychczasowych uczestników- mieszkańców Gminy Iwanowice z zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miłocicach.  Dowóz wykonywany jest w każdy dzień, w którym realizowane są zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miłocicach. Oferowana cena obejmuje koszt dobowego dowozu wszystkich uprawnionych mieszkańców Gminy  Iwanowice.

Dotacja zostanie przekazana wyłącznie za faktycznie wykonane przewozy uczestników ŚDS  będących mieszkańcami Gminy Iwanowice.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania „Dowóz mieszkańców Gminy Iwanowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach” w roku 2022 wynosi  15.000,00 zł.

Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Oferent zapewnia, że posiada niezbędne warunki do realizacji zadania, w tym:

a) samochód osobowy przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych,

b) wymagane licencje i zezwolenia do przewozu osób, oraz zatrudnia osoby posiadające wymagane uprawnienie do kierowania pojazdem,

c) doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

Oferent realizujący zadanie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Sposób rozliczenia usługi dowozu mieszkańców Gminy Iwanowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach:

a) Oferent do 5-go dnia każdego następnego miesiąca winien dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Iwanowice  rozliczenia za faktycznie wykonane usługi za poprzedni miesiąc;

b) na Oferencie spoczywa odpowiedzialność za dochowanie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

c) Zapłata nastąpi za faktyczną liczbę przewozów.

Zasady przyznawania dotacji:

      1. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Iwanowice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

      2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

      3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

      4. Każdy oferent może złożyć  tylko 1 ofertę.

    5. Dotacja na finansowanie realizowanego zadania ma charakter powierzenia realizacji zadania. Oferent musi wykazać udział własny i/lub z innych źródeł, w tym finansowy udział własny i niefinansowy udział własny (praca wolontariuszy, nieodpłatna praca członków organizacji),

     6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

     7. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane, gdy:

  1) związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,

  2) zostały uwzględnione w kosztorysie zadania,

  3) zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,

 4) odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego finansowaniem,

  5) zostały poniesione w uprawnionym okresie,

 6) poparte są właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

     8. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).

    9. W przypadku, gdy po zakończeniu realizacji zadania okaże się, że wartość poniesionych kosztów jest niższa niż kwota zadeklarowana w ofercie, oferent ma obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

   10. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana w ofercie procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania nie może ulec zwiększeniu w stosunku do złożonej oferty.

     11.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

     12. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

      1) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów lub innych nieruchomości,

   2) dotowanie przedsięwzięć, które są do/finansowane z budżetu Gminy, dla których organizatorem jest Gmina,

      3) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

      4) działalność gospodarczą,

      5) działalność polityczną i religijną,

    6) koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania, w         tym pochodne od wynagrodzeń,

     7) odsetki ustawowe i umowne,

     8) nagrody pieniężne,

     9) kary umowne,

   10) koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztu przelewów).

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Niniejszy konkurs obejmuje zadanie publiczne, którego termin realizacji obejmuje okres

od 1 kwiecień 2022 r. do 31 grudzień 2022 r.

 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i rozliczenia zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania.

3. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania muszą zostać poniesione (zapłacone) najpóźniej do dnia zakończenia zadania, określonego w umowie, nawet, jeżeli wynikający z przepisów lub faktury ostateczny termin ich płatności jest dłuższy.

4. W przypadku korzystania z pracy społecznej członków organizacji oferenta lub świadczeń wolontariuszy ustala się następujące zasady:

1) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe),

3) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,

4) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu,

5) wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny zadania,

6) członek organizacji bądź wolontariusz zatrudniony u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy.

7) rozliczenie pracy społecznej członka organizacji bądź świadczeń wolontariusza odbywa się na podstawie oświadczenia ww. osoby stwierdzającej wykonanie pracy społecznej bądź świadczenia, z podaniem zakresu, liczby godzin oraz jego wycenę, potwierdzoną przez koordynatora zadania lub osobę upoważnioną.

5. W sytuacji rezygnacji przez Oferenta z przystąpienia do zawarcia umowy bądź niemożności osiągnięcia celu zakładanego w ofercie, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Iwanowicach może podjąć decyzje o przyznaniu niewykorzystanej kwoty dotacji wybranemu podmiotów z ofert rekomendowanych do finansowania przez Komisję Konkursową.

Warunki składania ofert:

1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

2. Oferty należy złożyć opatrzone nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego).

3. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności, w formie papierowej w sposób umożliwiający dopięcie jej, jako załącznika do umowy, a więc 
z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów.

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku braku którejkolwiek pieczątki imiennej wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

6. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

1) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji i podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów),

2) oświadczenie:

a) o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,

b) o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zadania publicznego,

c) o niezaleganiu z płatnościami wobec organów podatkowych i zakładu ubezpieczeń społecznych,

3) kopię aktualnego statutu, regulaminu organizacji zawierającego zakres działalności podmiotu oraz wskazującego organy uprawnione do reprezentacji, regulaminy prowadzonych placówek

4) inne dokumenty istotne dla oceny oferty – np. zaświadczenia o przygotowaniu merytorycznym bezpośrednich realizatorów, kopie umów ze sponsorami, listy intencyjne, itp.,

5) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z właściwego rejestru lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),

6) polisę OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z okresem obowiązywania do końca wykonywania zadania (jeżeli okres ważności obecnie posiadanej przez oferenta polisy OC ulegałby zakończeniu przed upływem okresu wykonywania zadania, określonym w ogłoszeniu, polisę z okresem obowiązywania do końca wykonywania zadania należy przedłożyć przed zawarciem umowy, natomiast do składanej w konkursie oferty należy dołączyć obecnie obowiązującą polisę OC),

7) kopię umowy o prowadzenie rachunku bankowego lub wyciągu bankowego z widocznymi danymi dotyczącymi właściciela rachunku bankowego wskazanego w ofercie,

  7. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

   8. Oferty, które nie będą posiadały elementów wyżej wymienionych oraz sporządzone na innych drukach lub będą niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście  na dzienniku podawczym w Gminie Iwanowice ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach  ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie ( w przypadku ofert składanych z pośrednictwem poczty  decyduje data wpływu oferty do ośrodka),
2. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności, w formie maszynopisu, tekstu komputerowego lub czytelnym pismem ręcznym.

3. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2022 r.
do godz. 1000  z opisem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób pod nazwą „Dowóz mieszkańców Gminy Iwanowice  do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach”, z dopiskiem Oferta nie otwierać.

4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Rozpatrzenie i wybranie ofert, które otrzymają finansowanie nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

3. Komisja Konkursowa rozpatrzy złożone oferty pod względem formalnym i dokona oceny merytorycznej oraz sporządzi protokół z posiedzenia.

4. Komisja dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycję wysokości dotacji Wójtowi Gminy Iwanowice , który podejmie ostateczną decyzję.

5. Kryterium wyboru oferty stanowi 100% cena.

6. W przypadku, gdy kwota przyznanej dotacji jest niższa od określonej w ofercie, oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

7. Wójt Gminy Iwanowice  może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji wówczas, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Wójt Gminy Iwanowice zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

1. Po zakończeniu procedury konkursowej, decyzję o wyborze oferty i przyznaniu dotacji podejmie Wójt Gminy Iwanowice w formie zarządzenia.

2. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

3. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna.

4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń

 Umowa:

1. Przed podpisaniem umowy Oferent zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia
o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.

2. W przypadku przyznania kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do złożenia skorygowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu (uwzględniającej wysokość przyznanych środków) na realizację zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wyżej wymienione dokumenty winny być opatrzone pieczęcią Oferenta oraz podpisane przez osoby upoważnione.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem, a Gminą Iwanowice -Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwanowicach.

4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed lub po terminie jego realizacji określonym w umowie nie będą pokrywane ze środków dotacji.

Tak powstałe koszty mogą być pokryte ze środków własnych Oferenta.

5. Oferent w ramach realizacji zadania jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6, ustawy z dnia  19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, ze zm.) w zakresie jaki jest możliwy i wykonalny.  W indywidualnym przypadku dopuszcza się zapewnienie dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1062 ze zm.).

6. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania aktualnych obostrzeń w związku z epidemią COVID-19.

7. W umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów. Zmiany powyżej 20% wartości każdej pozycji danego kosztu w ramach przyznanej dotacji wymagają uprzedniej zgody Wójta Gminy oraz zawarcia aneksu do umowy. Utworzenie nowej pozycji kosztowej także wymaga uprzedniego zawarcia aneksu do umowy.

Wszelkie pozostałe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie: https://bip.malopolska.pl/gopswiwanowicach,a,2073124,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-gminy-iwanowice-w-2022-r-w-zakresie-pomocy-s.html

Beata Rokita

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Iwanowicach

 

 

Poprzedni Wsparcie dla Ukrainy.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.