Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: “Dowóz mieszkańców gminy Iwanowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach”

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: “Dowóz mieszkańców gminy Iwanowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach”

GOPS-4220-1/22

Zarządzenie Nr O.32/2022

Wójta Gminy Iwanowice

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wyboru wniosków i udzieleniu dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom   w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób w Gminie Iwanowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst. jednolity Dz.U. 2022, poz. 559 ze zm./, art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t. j.  Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm./, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm./.

Wójt Gminy Iwanowice ogłasza, co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy Iwanowice udziela dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice na rok 2022 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób w Gminie Iwanowice dla:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół  „Ognisko” – dotacja w wysokości 14.997,50 zł na zadanie pod nazwą „Dowóz mieszkańców Gminy Iwanowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach”.

§ 2.

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z Beneficjentem dotacji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Robert Lisowski

 

 

Poprzedni Komunikat ZUS – świadczenie 500+ dla obywateli Ukrainy

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.