Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor ds. projektu i administracji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor ds. projektu i administracji

Status naboru:

Ogłoszony
 

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę
 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polski
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. nieposzlakowana opinia
 5. wykształcenie wyższe, w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym
 6. posiadanie min. 3 lat stażu pracy
 7. znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi; wdrażaniem projektu, zarządzaniem projektem, rozliczaniem i sprawozdawczością projektu
 8. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

 

Wymagania dodatkowe: 

 1. doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz krajowych
 2. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej
 3. posiadanie wiedzy z zakresu pomocy społecznej
 4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów
 5. praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy i zestawień
 6. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole
 7. komunikatywność, kreatywność, sumienność, rzetelność, dokładność
 8. gotowość do podnoszenia kwalifikacji
 9. sprawna umiejętność obsługi urządzeń techniki biurowej
 10. umiejętność obsługi podstawowego pakietu biurowego MS Office
 11. umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. koordynowanie prac związanych z prawidłową realizacją projektów
 2. współpraca z Zespołem Projektowym oraz podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów
 3. nadzór nad prawidłowym rozliczaniem projektów zgodnie z harmonogramem oraz finansami
 4. rozliczanie kosztów projektów, w tym sporządzanie wniosków o płatność we współpracy z Głównym księgowym
 5. wprowadzanie wymaganych zmian w projektach
 6. opracowywanie wzorów dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektów
 7. opracowanie procedury wyłonienia i zakupu usług, sprzętu, pomocy, materiałów i innych w oparciu o zapytanie ofertowe, zapytania o cenę lub ustawę PZP – stosownie do wartości zamówienia oraz tożsamości przedmiotowej zamówienia
 8. rekrutacja uczestników projektu
 9. podejmowanie działań promocyjnych

 

Oferujemy:

 1. stanowisko administracyjno-biurowe: praca przy monitorze ekranowym w pozycji siedzącej (praca przy komputerze), obsługa urządzeń biurowych, praca na dokumentach, praca w terenie
 2. rodzaj pracy: praca biurowa wymagająca dużego stopnia samodzielności, a także współdziałania z pracownikami
 3. godziny pracy: godziny urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach
 4. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 5. wymiar czasu pracy: 1 etat
 6. budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo
 7. możliwość uczestnictwa w szkoleniach

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (curriculum vitae),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kopie świadectw pracy,
 5. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,
 9. oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wg art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 10. inne dokumenty i informacje wymagane w procesie rekrutacji,
 11. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
 12. kopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego, dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 13. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)

 

Jak złożyć dokumenty aplikacyjne:

Kopie przedkładanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice na Dzienniku Podawczym lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. projektu i administracji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” w terminie do dnia 21.09.2022 r. (nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP).
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Termin składania dokumentów:

2022-09-21
 

Dodatkowe informacje:

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 12 388 40 03 w. 33
 4. Przed nawiązaniem stosunku pracy osoba wskazana do zatrudnienia zobowiązana jest do dostarczenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do pracy kandydata. Koszty zaświadczeń ponosi przyszły pracodawca.
 5. W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne, o których mowa w ogłoszeniu zawierają dane osobowe wykraczające poza wyszczególnione tam informacje niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, należy opatrzyć je następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe i nie wynika z przepisy prawa, dla potrzeb niniejszego naboru”. Pod klauzulą zgody powinien być złożony podpis.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z naborem na stanowisko pracownika samorządowego (wg art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iwanowice pod adresem https://bip.iwanowice.pl oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Załączniki:

1. https://gops.iwanowice.pl/upload/files/ogloszenie_o_naborze_inspektor_projekt_administracja.docx

2.https://gops.iwanowice.pl/upload/files/oswiadczenia.docx

3. https://gops.iwanowice.pl/upload/files/Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody__klauzula_RODO.odt

Poprzedni Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących – wydawanie paczek!

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.