Nabór na stanowisko urzędnicze

 

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IWANOWICACH

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PODINSPEKTOR

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IWANOWICACH

IWANOWICE WŁOŚCIAŃSKIE 99, 32- 095 IWANOWICE

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r,
  2. wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,
  3. min. 12 miesięczny udokumentowany staż pracy w administracji publicznej,
  4. wymagana wiedza specjalistyczna: znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość programów komputerowych (Windows, Pakiet MS Office)
  2. mile widziana znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych – „Amazis”
  3. umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy
  4. umiejętność pracy zespołowej
  5. komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność,
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem, odmową i wypłatą świadczeń wychowawczych
  2. prowadzenie dokumentacji świadczeniobiorców,
  3. prowadzenie ewidencji świadczeniobiorców i świadczeń,
  4. przygotowywanie decyzji administracyjnych,
  5. sporządzanie list wypłat,
  6. przygotowywanie korespondencji do instytucji zewnętrznych,
  7. sporządzanie sprawozdawczości
  8. archiwizacja dokumentów
 4. Warunki pracy i płacy:
  1. z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę,
  2. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 99 , 32- 095 Iwanowice
  3. pełny etat, wynagrodzenie brutto zgodne z wewnętrznym regulaminem wynagrodzenia,
  4. godziny pracy: godziny urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Iwanowicach
  5. stanowisko związane z pracą biurową przy komputerze w siedzibie Urzędu Gminy w Iwanowicach
 5. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i dyplomów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
 5. kserokopie zaświadczeń o ewentualnie ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,
 6. podpisany kwestionariusz osobowy,
 7. g). oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat przekłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sadowego)
 8. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek
 9. Pomocy Społecznej w Iwanowicach danych osobowych uczestnika, w celach związanych z postępowaniem konkursowym, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku,
 10. („ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 20.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ”),
 11. dokument potwierdzający tożsamość (przy rozmowie kwalifikacyjnej),
 12. osoby zamierzające skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są zobowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, w jednostce jest niższy niż 6%.

Podpisane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą pocztową lub osobiście w Urzędzie Gminy Iwanowice Włościańskie 99 (pok. nr 4 — dziennik podawczy), w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko: Podinspektor” w terminie do dnia 10 marca 2016 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Iwanowicach.. Oferty, złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie przeprowadzania kolejnych form selekcji kandydaci będą informowani na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwanowice. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwanowice: www.iwanowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iwanowice

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Poprzedni Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy iwanowice na lata 2016-2020

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.