"Posiłek w szkole i w domu" na 2023 r.


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje wieloletni rządowy program ,,Posiłek w szkole i domu”, który dofinansowywany jest ze środków budżetu państwa. . Głównym zadaniem programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim  osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

-dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji zgodnie a art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

            Zadanie realizowane jest w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Całkowita wartość zadania wynosi: 20052,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt dwa  złotych 00/100) w tym dotacja przekazana przez Wojewodę Małopolski w kwocie: 16042, 00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterdzieści dwa złote 0/100). 

 

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”
• osoba samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1164,00 zł
• osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł
•   rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym w rodzinie”.

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki