deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej www.gops.iwanowice.pl

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www.gops.iwanowice.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.gops.iwanowice.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach
ul. Ojcowska 11
32-095 Iwanowice Włościańskie
Tel: 12 388 40 03

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-22

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- brak dostępności cyfrowej części plików

- publikacja filmów na stronie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

- nie wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie zawierają opis alternatywny

- dokumenty dostępne do pobrania w części nie są dostępne cyfrowo

Ułatwienia na stronie internetowej

Menu dostępności można wywołać korzystając ze skrótu klawiaturowego alt+9.

W omawianym menu znajduje się kilka wstępnie zdefiniowanych trybów dostępności:

1. Tryb dla epileptyków – redukujący kolor i eliminujący migotanie. Tryb ten umożliwia osobom z padaczką na bezpieczne korzystanie z serwisu, eliminując ryzyko napadów drgawkowych wynikających z intensywnie świecących lub migających animacji oraz ryzykownych kombinacji kolorów.

2. Tryb dla niedowidzących – poprawiający efekty wizualne witryny. Ten tryb dostosowuje stronę internetową dla wygody użytkowników z wadami wzroku, takimi jak pogorszenie wzroku, widzenie tunelowe, zaćma, jaskra i inne.

3. Tryb niepełnosprawności poznawczej – pomagający skupić się na konkretnej treści. Ten tryb włącza różne, pomocnicze opcje, aby pomóc użytkownikom z zaburzeniami poznawczymi łatwiej skoncentrować się na podstawowych elementach witryny. Tryb przydatny dla osób po udarze mózgu lub z takim zaburzeniami jak: dysleksja, autyzm i inne.

4. Tryb dla osób z ADHD – zmniejszający rozproszenie uwagi i poprawiający koncentrację. Ten tryb pomaga użytkownikom z ADHD i zaburzeniami neurorozwojowymi łatwiej czytać, przeglądać i skupiać się na głównych elementach strony internetowej, jednocześnie znacznie zmniejszając rozproszenie. 5. Tryb dal niewidomych – pozwalający na korzystanie z witryny wraz z czytnikami ekranowymi. W tym trybie witryna jest zgodna z czytnikami ekranu, takimi jak JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack. Czytnik ekranu to oprogramowanie dla niewidomych użytkowników, które jest instalowane na komputerze i smartfonie, z którym strony internetowe muszą być zgodne. 

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • zmiana kontrastu (ciemny kontrast, jasny kontrast, kolor monochromatyczny, wysoki kontrast, wysokie nasycenie, niska saturacja)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość dostosowania koloru tekstu
 • możliwość dostosowania koloru nagłówków
 • możliwość dostosowania koloru tła tekstu
 • konwersja zaznaczonego tekstu na mowę
 • nawigator łączy (mapa strony)
 • klawiatura ekranowa
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • możliwość zmiany czcionki na przyjazną dla dyslektyków
 • możliwość zatrzymywania animacji
 • możliwość wyrównania tekstu do środka/prawej/lewej strony
 • zmiana rozmiaru i koloru kursora
 • nakładka do czytania
 • pozioma linia do czytania (przewodnik do czytania)
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika GOPS

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Rokita

e-mail: gops@iwanowice.pl

Telefon: 12 388 40 03

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości, w otoczeniu innych instytucji tj. Szkoła Podstawowa, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, budynek Poczty.

Do budynku  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (najbliższy przystanek – Iwanowice Dworskie pętla).

 

Przed budynkiem można skorzystać z miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Należy pamiętać o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą. Miejsce parkingowe jest pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 5 metrów. Parking jest bezpłatny.

 

Do GOPS możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku znajduje się na poziomie ulicy. Na drzwiach znajduje się oznaczenie dla osób z niepełnosprawnościami – piktogram oraz dzwonek przywołujący pracownika obsługi. Oznaczenie widoczne jest z parkingu przed budynkiem GOPS. Szerokość drzwi gmachu pozwala na przejazd wózka. Po lewej stronie od wejścia do budynku GOPS znajduje się tablica informacyjna o rozmieszczeniu pomieszczeń. Tablica jest wykonana w kontrastowych kolorach oraz oznaczona dużą czcionką.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość obsługi w pokoju numer 17, który znajduje się po prawej stronie od wejścia do GOPS.. Pokój obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną dla niedosłyszących, a blat stanowiska o szerokości 90 cm znajduje się na wysokości 80 cm. W przestrzeni obsługi klienta jest zapewniona przestrzeń manewrowa dla osób  poruszających się na wózku. Źródło światła w danym pomieszczeniu nie znajduje się za osobą obsługującą.

Obsługa klienta jest tak zorganizowana, że sprawy mogą zostać załatwione w danym pokoju. Pracownik GOPS zobowiązany jest wezwać wskazanego pracownika w celu załatwienia sprawy. Istnieje również możliwość bezpośredniego telefonicznego zgłoszenia się do pracownika właściwego dla danej sprawy.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyposażony jest w pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących.
W budynku na tabliczkach przy drzwiach prowadzących do pomieszczeń znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.

 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie od wejścia do sali obrad Urzędu Gminy. Drzwi wejściowe znajdują się na poziomie chodnika.

Urząd zapewnia dostęp do tłumacza PJM,SJM i SKGON. Potrzebę pomocy tłumacza należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w GOPS, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Korzystanie z pomocy tłumacza jest dla interesanta (osoby uprawnionej) całkowicie bezpłatne.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowych i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 poz.1824) osobom doświadczającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się Urząd Gminy Iwanowice zapewnia prawo do:

•    załatwienia sprawy przy wsparciu ,,osoby przebranej”.
Zgodnie z ustawą osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw w GOPS. GOPS nie wymaga od osoby przybranej dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

•    nieograniczonego kontaktu z GOPS za pośrednictwem wszelkich środków wspierających komunikowanie się
– korzystanie z poczty elektronicznej – gops@iwanowice.pl
– korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej: GOPS_iwanowice
– kontakt telefoniczny – 12 388 40 03
– przesyłanie faksów – 12 388 40 03 (wew.23)
– kontakt korespondencyjny – adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

•    skorzystania z usługi komunikowania się poprzez tłumacza języka migowego
GOPS zapewnia dostęp do tłumacza PJM,SJM i SKGON. Potrzebę pomocy tłumacza należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w GOPS, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Korzystanie z pomocy tłumacza jest dla interesanta (osoby uprawnionej) całkowicie bezpłatne.

•    możliwości złożenia wniosku w formie filmu PJM, który następnie zostanie przetłumaczony na język polski, podobnie jak odpowiedź na wniosek.
Zgłoszenia można dokonać:
1) poprzez wypełnienie wniosku i przesłanie go do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach pocztą, mailem, faksem lub poprzez EPUAP;
2)  poprzez przesłanie pocztą, mailem, faksem lub poprzez EPUAP innego formularza, o ile zawiera wszystkie danej i informacje niezbędne do realizacji świadczenia:

- termin udzielenia świadczenia;

- informacja dotycząca wybranej metody komunikowania się;

- określenie rodzaju sprawy;

- dane wnioskodawcy i ewentualnie osoby przybranej;
3) telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem 12 388 40 03

 

Raport o stanie dostępności

Raport znajduje się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, dostępny pod adresem: https://bip.malopolska.pl/gopswiwanowicach,m,353554,raport-dostepnosci.html

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki