Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Iwanowicach

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024

 

 1. Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

 1. Cel planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023.

 1. Wskazanie kierunków niezbędnych do zmian i wdrożenie rozwiązań, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach
  w możliwie najszybszym czasie.

 2. Podjęcie działań, które sprawią, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Iwanowicach stanie się miejscem bardziej dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.

 3. Zwrócenie uwagi na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami poprzez szerzenie świadomości w danym zakresie wśród innych.

 1. Dotychczasowe działania podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Iwanowicach na rzecz zapewnienia dostępności.

 1. W terminie do 31 marca 2021 r. przedłożono oraz poddano do publicznej wiadomości raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach w 2021 r. wprowadzono jednolity system oznaczenia pokoi. Każde z pomieszczeń oznakowane jest w przy drzwiowe tabliczki informacyjne z oznaczeniem w alfabecie Braille’a. Tabliczki znajdują się na odpowiedniej wysokości.

 2. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 3. W 2021 r. informowano pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Iwanowicach o działaniach pomagających zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

 4. Przygotowano wzór wniosku o zapewnienie dostępności, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.

 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje projekt pod nazwą „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”. Zakupiony
  w ramach projektu samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażony jest w elektryczny wysuwany podest, szyny najazdowe dla wózków inwalidzkich oraz wózek inwalidzki. Samochód służy do transportu zainteresowanych mieszkańców niepełnosprawnych lub tych, którzy orzeczenia o niepełnosprawności nie mają, ale z powodu ograniczonej sprawności lub wieku mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się.

 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w 2021 r. zrealizował projekt
  w ramach Modułu IV program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
  W ramach projektu osoby niepełnosprawne zostały wyposażone w Opaski Telemetryczne. Urządzenia zostały zakupione wraz z abonamentem dzięki czemu usprawniły komunikację osób objętych wsparciem GOPS. Opaski są zaprojektowane
  i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie od wejścia do sali obrad Urzędu Gminy. Sala obrad Urzędu Gminy znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku GOPS (szerokość drzwi wynosi 1,32 m.). Drzwi wejściowe znajdują się na poziomie chodnika.

 8. Wejście główne do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach jest dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, znajduje się na poziomie chodnika. W budynku nie ma windy, jednak na poziomie „0” w budynku dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON w 2021 r. zagospodarowano pokój do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, który znajduje się po prawej stronie od wejścia bocznego do GOPS. Wejście znajduje się na poziomie ulicy. Nie posiada zatem żadnych barier narzucających użytkownikom konieczność nakładania drogi lub korzystania z pomocy innych osób. Szerokość drzwi do pokoju wynosi 90 cm. Pokój obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyposażony jest w pętle indukcyjną dla niedosłyszących, a blat stanowiska o szerokości 90 cm znajduje się na wysokości 80 cm. W przestrzeni obsługi klienta jest zapewniona przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku. Źródło światła w danym pomieszczeniu nie znajduje się za osobą obsługującą. Pokój obsługi osób ze szczególnymi potrzebami pełni również funkcję pokoju cichej obsługi oraz oczekiwania na ewakuacje.

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą sygnalizować potrzebę załatwienia sprawy w GOPS przy użyciu domofonu, znajdującego się przed wejściem lub poprzez telefoniczne wcześniejsze umówienie wizyty. Obsługa klienta jest tak zorganizowana, aby sprawy mogły zostać załatwione w danym pokoju. Każdy pracownik GOPS zobowiązany jest wezwać wskazanego pracownika w celu załatwienia sprawy. Na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach znajduje się wykaz numerów telefonów do poszczególnych pracowników GOPS.

 1. Kierunki działań w ramach planu na rzecz poprawy zapewniania dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach dla osób ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024.

Lp.

Zakres działań niezbędnych do zapewnienia dostępności

Sposób realizacji

Realizujący zadanie

Termin realizacji

1.

Analiza stanu siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach pod względem dostosowania, w zakresie dostępności:

- architektonicznej

-informacyjno - komunikacyjnej

Przeprowadzenie przeglądu obiektu (siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach) pod względem dostępności:

- architektonicznej – zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

- informacyjno – komunikacyjnej -zgodnie z art. 6 pkt 3 ww. ustawy

Pracownik GOPS/ członek Zespołu ds. dostępności UG

Informatyk

Do 30.11.2022

2.

Analiza stanu dostępności cyfrowej:

- Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach

- strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej – zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zweryfikowanie zamieszczonych formularzy w Biuletynie Informacji Publicznych oraz na stronie internetowej, a następnie zamieszczenie ich w wersji dostępnej cyfrowo

Informatyk

Do 31.12.2022

3.

Bieżąca aktualizacja informacji
w deklaracji dostępności

Aktualizacja informacji zawartych w deklaracji dostępności zamieszczonej na stronie internetowej GOPS oraz BIP

Pracownik GOPS/ członek Zespołu ds. dostępności UG

Informatyk

Działanie ciągłe, aktualizacja w razie zaistnienia nowych okoliczności

4.

Szkolenia dla pracowników GOPS (redagowanie pism, prosty język)

Organizacja szkolenia dla pracowników GOPS.

Pracownik GOPS/ członek Zespołu ds. dostępności UG

Do 31.12.2022

5.

Realizacja projektu „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

- świadczenie usługi transportu dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych;

- podanie do publicznej

wiadomości: na stronie BIP i na stronie internetowej

informacji kontaktowych umożliwiających ustalenie indywidualnego transportu

- promowanie usługi wśród mieszkańców z wykorzystaniem materiałów promocyjnych tj. ulotek

Pracownicy GOPS

Do 31.12.2022

6.

Wzrost świadomości pracowników GOPS na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz właściwych zachowań w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami

Organizacja szkoleń dla pracowników w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, bieżące przekazywanie informacji o pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami

Pracownik GOPS/ członek Zespołu ds. dostępności UG

Do 31.12.2024 r.

7.

Zapewnienie informacji o funkcjonowaniu GOPS w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Przygotowanie informacji o funkcjonowaniu GOPS w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, a następnie opublikowanie go na stronie internetowej GOPS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Pracownik GOPS/ członek Zespołu ds. dostępności UG

Informatyk

31.12.2023

8.

Wyposażenie miejsc najczęstszej obsługi interesantów w pętlę indukcyjne dla niedosłyszących

Podejmowanie działań w celu pozyskania dofinansowania na zakup pętli indukcyjnej dla niedosłyszących

Pracownicy GOPS/ członek Zespołu ds. dostępności UG przy współpracy z UG

2022 r.- 2023 r., w zależności od możliwości pozyskania dofinansowania na dany cel

9.

Zapewnienie dostępnej cyfrowo dla wszystkich nowej strony internetowej

Wykonanie oraz uruchomienie nowej, dostępnej cyfrowo strony internetowej

Informatyk; pracownicy GOPS

Do 30.04.2023

Nazwa podmiotu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Data przyjęcia planu: 18.07.2022 r.

Opracowała:

Pracownik GOPS/ członek Zespołu ds. dostępności

Barbara Piekara

Zatwierdził:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Beata Rokita

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki