"Posiłek w szkole i w domu" na 2022 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje wieloletni rządowy program ,,Posiłek w szkole i domu”, który dofinansowywany jest ze środków budżetu państwa. Głównym zadaniem Programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

-dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.


Zadanie realizowane jest w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Całkowita wartość zadania wynosi: 29 160,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym dotacja przekazana przez Wojewodę Małopolski w kwocie: 24 300, 00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych 0/100), środki z budżetu Gminy Iwanowice : 4 860,00 zł ( słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”:

• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1164,00 zł
• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł
• rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym w rodzinie”.

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki