"Posiłek w szkole i w domu" na 2021 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje wieloletni rządowy program ,,Posiłek w szkole i domu”. Głównym zadaniem programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim  osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

-dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

            Zadanie realizowane jest w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Całkowita wartość zadania zgodnie z aneksem nr 3/2021 do umowy nr 1/2021 z 3 lutego 2021 roku zmienionej aneksem nr 1/2021 z dnia 24 maja 2021 roku oraz aneksem nr 2/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku wynosi: 47 798,40 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100) w tym dotacja przekazana przez Wojewodę Małopolski w kwocie: 39 832,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 0/100) w tym kwotę 540,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych 0/100) przeznaczono na sfinansowanie wkładu własnego do projekty realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, środki z budżetu Gminy Iwanowice : 7 966,40 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 40/100).

           

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”


• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1051,50 zł
• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 792,00 zł
• rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym w rodzinie”.

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki