Wnioski i skargi


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w sprawach skarg i wniosków przyjmuje
w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 – 17.15

 

1. Zasady i tryb załatwiania skarg i wniosków

1. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody.

2. Każda skarga skierowana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres.
UWAGA !  W przypadku braku tych danych skarga lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania.

3. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu, w tym także zgłoszone ustnie do protokołu, wniesione pocztą elektroniczną lub faxem, przed podjęciem ich załatwienia, wpisywane są do  Rejestru Skarg i Wniosków.

4. W przypadku, gdy do rozpatrzenia skargi lub wniosku właściwy jest inny organ lub inna jednostka organizacyjna, Kierownik GOPS w Iwanowicach przekazuje ją właściwemu organowi lub jednostce albo wskazuje zainteresowanemu właściwy organ (jednostkę). 

  2.  Formy wnoszenia skarg i wniosków

Skargę lub wniosek można złożyć:

1. Przesyłając korespondencję na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach

ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice.

2. Złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka

ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice

3. Złożyć ustnie w siedzibie Ośrodka

4. Wysłać drogą elektroniczną na adres: gops@iwanowice.pl

6. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach na platformie ePUAP

3.  Opłata za wniesienie skargi

Wniesienie skargi lub wniosku oraz ich rozpatrzenie nie podlega żadnej opłacie.

4.  Termin rozpatrzenia skarg

Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

Jeżeli organ, który  otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego, albo wskazać mu właściwy organ.

5.  Tryb odwoławczy

Postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie przewidziano w tym postępowaniu żadnych środków odwoławczych.

Niemniej jednak skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponownie złożyć skargę, w przypadku wskazania nowych nie podnoszonych wcześniej okoliczności, do organu, który skargę rozpatrywał.

Natomiast wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu i terminu załatwienia wniosku, przysługuje prawo do wniesienia skargi.

Ponadto Strona niezadowolona z załatwienia skargi lub wniosku może wnieść skargę do organu wyższego stopnia lub sprawującego bezpośredni nadzór na organem, który rozpatrywał skargę lub wniosek. Spowoduje to wszczęcie odrębnego postępowania skargowego.

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki