Informacja o dostępności


Deklaracja dostępności


Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/gopswiwanowicach 

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ojcowska 11
32-095 Iwanowice Włościańskie
tel: 12 388 40 03; 12 388 41 22
e-mail: gops@iwanowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
  • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-10

Data faktycznego sporządzenia deklaracji: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach, oraz pracownika Urzędu Gminy w Iwanowicach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paulina Czekaj 
e-mail: sekretariat@iwanowice.pl 
Telefon: 12 388 40 03

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach znajduje się w budynku Urzędu Gminy Iwanowice.

Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości, w otoczeniu innych instytucji tj. Szkoła Podstawowa, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, budynek Poczty.

Do budynku GOPS można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (najbliższy przystanek – Iwanowice Dworskie pętla).

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Ojcowskiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach prowadzących do wejścia głównego od strony boiska sportowego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Najlepiej dotrzeć do wejścia budynku GOPS poprzez parking, który usytuowany jest od ul. Ojcowskiej. Przed budynkiem, jak również po obydwu jego stronach znajduje się parking. Przed budynkiem wyznaczony jest chodnik, nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Na parkingach znajdują się 2 miejsca parkingowe, wydzielone i oznaczone jako miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tych miejscach nie wymaga uprzedniego udogodnienia). Usytuowanie miejsc: 1 bezpośrednio pod budynkiem Urzędu Gminy – po lewej stronie od wejścia do budynku, 1 na linii parkingu pod boiskiem.

Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w odpowiednich działach GOPS mieszczących się na I piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy, który obsłuży daną osobę na parterze. Istnieje również możliwość zgłoszenia takiej informacji na dzienniku podawczym Urzędu Gminy lub telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dziennik podawczy Urzędu Gminy i GOPS, który pełni między innymi funkcję miejsca w którym można uzyskać informację na temat organizacji Urzędu znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.
W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie od wejścia do sali obrad Urzędu Gminy. Sala obrad Urzędu Gminy znajduje się na lewo od wejścia głównego do budynku Urzędu. Drzwi wejściowe znajdują się na poziomie chodnika.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku Urzędu nie ma pętli indukcyjnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym.

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowych i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 poz.1824) osobom doświadczającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się GOPS Iwanowice zapewnia prawo do:
1) załatwienia sprawy urzędowej przy wsparciu ,,osoby przybranej”
Zgodnie z ustawą osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie. Ośrodek nie wymaga od osoby przybranej dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
2) nieograniczonego kontaktu z GOPS za pośrednictwem wszelkich środków wspierających komunikowanie się
- korzystanie z poczty elektronicznej – gops@iwanowice.pl
- korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej : GOPS_iwanowice/skrytka lub /GOPS_iwanowice/SkrytkaESP
- kontakt telefoniczny – 12 388 41 22, 12 388 40 03
- przesyłanie faksów – 12 388 40 03 w. 23
- kontakt korespondencyjny – adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie
3) skorzystania z usługi komunikowania się poprzez tłumacza języka migowego
Ośrodek zapewnia dostęp do tłumacza PJM,SJM i SKGON. Potrzebę pomocy tłumacza należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Ośrodku, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Korzystanie z pomocy tłumacza jest dla interesanta (osoby uprawnionej) całkowicie bezpłatne.
4) możliwości złożenia wniosku w formie filmu PJM, który następnie zostanie przetłumaczony na język polski, podobnie jak odpowiedź na wniosek.

Zgłoszenia można dokonać:
1) poprzez wypełnienie wniosku i przesłanie go do GOPS Iwanowice pocztą, mailem, faksem lub poprzez ePUAP;
2) poprzez przesłanie pocztą, mailem, faksem lub poprzez ePUAP innego formularza, o ile zawiera wszystkie dane i informacje niezbędne do realizacji świadczenia:
- termin udzielenia świadczenia;
- informacja dotycząca wybranej metody komunikowania się;
- określenie rodzaju sprawy;
- dane wnioskodawcy i ewentualnie osoby przybranej;
3) telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem 12 388 40 03 wew. 33

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki