"Posiłek w szkole i w domu" na 2021 r.


 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje wieloletni rządowy program ,,Posiłek w szkole i domu”. Głównym zadaniem programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim  osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

-dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

            Zadanie realizowane jest w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Całkowita wartość zadania wynosi: 29 695,20 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100) w tym dotacja przekazana przez Wojewodę Małopolski w kwocie: 24 746, 00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 1/100), środki z budżetu Gminy Iwanowice : 4 949,20 zł ( słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 20/100).

           

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”


• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1051,50 zł
• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 792,00 zł
• rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym w rodzinie”.

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki