Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice  Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych    


Gmina Iwanowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje projekt pod nazwą „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Iwanowice,
którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub tych, którzy takiego orzeczenia
nie mają, ale z powodu ograniczonej sprawności lub wieku
mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się
,
do osób zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, oraz tych którzy z powodu ograniczonej mobilności nie mają możliwości rozwoju zawodowego i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Osoby mające kłopoty z samodzielnym poruszaniem się, będą mogły korzystać z usługi wraz z opiekunem, asystentem osoby niepełnosprawnej lub psem asystującym. Dodatkowo, osobom, które będą potrzebować wsparcia w poruszaniu się podczas świadczonej usługi, pomocy może udzielać osoba zatrudniona na stanowisku pomoc administracyjna/asystent.

CEL PROJEKTU:

zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej użytkowników/użytkowniczek usługi transportowej
door-to-door z terenu Gminy Iwanowice poprzez zapewnienie dostępności do:

- usług w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej,

- usług publicznych: opiekuńczych, edukacyjnych, zdrowotnych oraz umożliwiających korzystanie z dóbr kultury.

Usługa uruchomiona jest od maja 2021 roku i w okresie trwania projektu
dla uprawnionych osób będzie świadczona nieodpłatnie.

Usługa realizowana będzie na terenie Gminy Iwanowice.
W uzasadnionych przypadkach poza terenem gminy, jeżeli wyjazd będzie związany z aktywizacją społeczno – zawodową.

Realizacja projektu obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Zgodnie z deklaracją we wniosku grantowym, usługa transportowa door-to-door realizowana będzie również w okresie trwałości projektu, tj. co najmniej do 31.08.2025 r.

JAK ZAMÓWIĆ USŁUGĘ?

- telefonicznie pod numerem telefonu 123884003 w. 35, 506 971 993 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS w Iwanowicach

- poprzez SMS na numer telefonu 506 971 993 przez całą dobę.

- e-mail: gops@iwanowice.pl lub sekretariat@iwanowice.pl

- za pośrednictwem formularza wydrukowanego ze strony www.iwanowice.pl, www.gops.iwanowice.pl  złożonego na dziennik podawczy Urzędu Gminy.

- osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach

- poprzez aplikację internetową https://transport.iwanowice.pl.

Więcej informacji można uzyskać u pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach
pod numerem telefonu 12 388 40 03 w. 35

Szczegółowe informacje związane z realizacją usługi zawarte są w Regulaminie świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Iwanowice w ramach realizacj projektu "Usług indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice" oraz w Koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Iwanowice. Dokumenty do pobrania poniżej lub dostępne do wglądu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN:

Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Iwanowice w ramach realizacji projektu "Usług indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice".pdf

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów korzystania z usługi transportowej door-to-door.odt

Załącznik nr 2 - Formularz uwag/opinii do oferowanej uslugi transportowej door-to-door.odt

Załącznik nr 3 - Formularz do zamawiania usługi transportowej door-to-door.odt

Załącznik nr 4 - Formularz skargi/reklamacji do oferowanej usługi transportowej door-to-door.odt

Załącznik nr 5 - Ankieta oceniająca poziom zadowolenia z uslugi transportowej door-to-door.odt

 

KONCEPCJA:

Koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Iwanowice.pdf

 

Projekt grantowy Gminy Iwanowice finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełosprawnych w ramach projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowanego z Funduszy Europejskich  Oś Priorytetoa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Budżet projektu grantowego: 333 850,00 PLN

w tym dofinansowanie z UE: 281 368,78 PLN

 

 

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki