Program "Czyste Powietrze"


Działając w imieniu Gminy Iwanowice, informujemy, że od 21 października 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotowanej dla osób o niższych dochodach.


Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części drugiej programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713)
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000171301.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach. Na parterze przed budynkiem Urzędu Gminy znajduje się urna, w której należy umieścić dokumenty, po ich wypełnieniu. Urna jest wystawiona w godzinach pracy Urzędu.
Dokumenty dostępne są do pobrania w załączniku.

Do wniosku należy dołączyć informacje o:

 • Gospodarstwie Rolnym: 
  Nakaz Płatniczy (z roku 2019) lub zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego.
  Uwaga! Wpisz hektary przeliczeniowe
 • Dochodach Nieopodatkowanych uzyskanych w 2019 roku:
  Wypełnij oświadczenie zamieszczone we wniosku.
  Dodatkowo - osoby pracujące do 26 r.ż. zwolnione z podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (art. 21 pkt 148 ustawy o PIT pomniejszonego o składki społeczne z tego przychodu) lub innych dochodów nieopodatkowanych  zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o Świadczeniach Rodzinnych
 • Działalności Gospodarczej:
  Karta Podatkowa, Ryczałt: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w 2019 r.
   

Informacje dotyczące uzyskania zaświadczenia można uzyskać pod numerem kontaktowym Ośrodka 12 388 40 03 wew. 22.

 


"CZYSTE POWIETRZE - WAŻNY KOMUNIKAT"

Informacja prasowa

„Czyste Powietrze”: Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.


KLAUZULA INFORMACYJNA - ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - do pobrania poniżej

http://gops.iwanowice.pl/upload/files/wniosek-program-czyste-powietrze-1628232316.pdf

http://gops.iwanowice.pl/upload/files/klauzula-informacyjna---czyste-powietrze.docx

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki