Przeciwdziałanie uzależnieniom


Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom i  rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia.

Do zadań Komisji należy:

 1. Inicjowanie działań w celu:
  1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych,
  2. zapewnienia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
  3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień od alkoholu narkotyków,
  4. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  5. podejmowania interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego,
 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w tym:
  1. przyjmowanie i rozpatrywanie otrzymanych wniosków i zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od alkoholu,
  2. kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  3. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych,
  4. złożenie do właściwego sądu rejonowego wniosku o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 3. Prowadzenie bazy informacyjnej dotyczącej  możliwości  form leczenia oraz placówek leczniczych i terapeutycznych ,
 4. Udzielanie informacji  dotyczących postępowania w sprawach podjęcia leczenia odwykowego, formach leczenia oraz placówkach leczniczych i terapeutycznych oraz motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i współ uzależnionych,
 5. Współpraca z policją, pomocą  społeczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz szkołami w celu gromadzenia niezbędnych informacji, a także zwiększenia skuteczności wspólnych przedsięwzięć,
 6. Wydawanie opinii w drodze postanowienia dotyczących zgodności usytuowania i limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Iwanowice,
 7. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z przepisami prawa,
 8. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 9. Realizacja procedury "Niebieskie Karty",

Skład Komisji został określony Zarządzeniem Nr O.6.2020 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 10 stycznia 2020 roku . Do pracy w Komisji zostali powołani:

Dorota Bartuś - przewodnicząca GKRPA

Marta Małek- zastępca przewodniczącego

Elżbieta Sarna- członek GKRPA

Dorota Warchala - członek GKRPA

Agata Twardowska - członek GKRPA

Grzegorz Adamczyk- członek GKRPA

W ramach GKRPA działa Punkt terapeutyczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Punkt czynny jest w 1 i 3 czwartek miesiąca w godzinach 13.00-16.00 w siedzibie NZOZ „Eskulap” w Iwanowicach. Dyżur pełni specjalista psychiatrii -  dr Artur Januś.

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki