Program Dobry Start 300+


 

Świadczenie „dobry start” -

program mający na celu wsparcie rodzin
z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.


 

 

 

Drodzy Rodzice,

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż zgodnie z nowym rozporządzeniem (Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1006) , od 1 lipca 2021 r., realizacją programu ,,Dobry start’’(300+) począwszy od ustalenia prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie się zajmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych(ZUS).

Link do informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Wysokość świadczenia: 300,00 zł jednorazowo w roku


Kryterium dochodowe: Brak. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów rodziny.


Dla kogo wsparcie

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego

 • dla dzieci do czasu ukończenia 20 roku życia
 • dla dzieci lub osobę uczącą się do ukończenia 24 roku życia (w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności)

 

Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 

Jak otrzymać świadczenie

Aby otrzymać świadczenie dobry start należy złożyć wniosek w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Wniosek odpowiednio mogą złożyć:

 • matka lub ojciec dziecka
 • opiekun faktyczny
 • opiekun prawny

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego
   

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Miejsce i terminy składania wniosków:

UWAGA: Wnioski złożone po ww. terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Terminy wypłat

 • ustalenie prawa i wypłata świadczenia następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • w przypadku złożenia wniosku w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa i wypłata następuje do 30 września

 

Decyzje

Przyznanie świadczenie dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Informacje o przyznanym świadczeniu należy odbierać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach.

Wyjątek stanowi, jeżeli we wniosku będzie podany adres poczty elektronicznej, na który informacja o przyznaniu świadczenia będzie przesyłana.

Decyzje będą wydawane jedynie w przypadkach odmowy świadczenia oraz nienależnie pobranych świadczeń.

 

WAŻNE!!!

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie.

 

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji – koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki