Program Rodzina 500+ 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – Program Rodzina 500+

 

 

Wysokość świadczenia: 500,00 zł na każde dziecko do czasu ukończenia 18-go roku życia.


Kryterium dochodowe: Brak. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów rodziny.


 

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze:

1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,

2. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

3. opiekunowi prawnego dziecka,

4. dyrektorowi domu pomocy społecznej


Jak otrzymać świadczenie

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek:

  •  od 1 lipca poprzez kanał bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portal Emp@tia,
  • od 1 sierpnia drogą tradycyjną podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową. Zmiany w tym zakresie czekają nas dopiero w roku 2022.

 

Niezbędne dokumenty, które należy dostarczyć:

  • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodku adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawienie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku przebywania członka rodziny poza granicami kraju należy wypełnić dodatkowo załącznik:

  • koordynacja SW -Formularz dotyczący rodziny (do pobrania w załącznikach poniżej lub bezpośrednio w Ośrodku).

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje

1. jeśli dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2. jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3. jeśli pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która- ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego- art 10§ 2 kodeksu cywilnego).

4. jeśli członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 

Terminy wypłat

  • wypłata świadczenia nastąpi do końca lipca 2021 r. jeżeli wniosek został złożony w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r. W przypadku, gdy wniosek złożony był w kolejnych miesiącach, przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

Decyzje

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Informacje o przyznanym świadczeniu zostanie wysłana za pomocą poczty elektronicznej.

Uprzejmie informujemy o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego (500+) przez osoby, które nie podały adresu poczty elektronicznej podczas składania wniosku lub też z innych przyczyn nie otrzymały takiej informacji na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Decyzje będą wydawane jedynie w przypadkach odmowy świadczenia, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

 

 WAŻNE!!!

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie.

 

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji – koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach (pok. nr 19 – świadczenia rodzinne) lub telefonicznie pod numerem (12) 388-40-03, w. 22.

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki